Styrmedel – skatter, stöd och regelverk

Miljö- och energipolitik, svensk såväl som internationell, går ofta hand i hand med många av de regler och stöd som rör energi. Både energi- och miljöpolitiken siktar i dagsläget mot en minskad total energianvändning. Man vill också att fossil energi ska ersättas av  förnyelsebar sådan, som bioenergi och vindkraft.

För att styra utvecklingen i önskad riktning används så kallade styrmedel. Styrmedel kan vara antingen ekonomiska (till exempel stöd, skatter och avgifter) eller juridiska (lagar och regler). Dessutom används information och samhällsplanering för att påverka utvecklingen.

Piskor och morötter

Bland ekonomiska styrmedlen finns både piskor och morötter.
Till piskorna hör skatter och avgifter som traditionellt använts för att styra utvecklingen inom energiområdet. Till morötterna hör skattelättnader och stöd.

Energibeskattningen är ett kraftigt styrmedel och består av energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt. En del av energi- och koldioxidskatten återbetalas till lantbruk och skogsbruk. Läs mer om energiskatter och återbetalning.

Under 2000-talet har intresset för att ta till marknadsbaserade styrmedel ökat. Det innebär att marknaden får större eget spelrum och ges möjlighet att bestämma vilka åtgärder man använder för att nå målen. Elcertifkatsystemet och handel med utsläppsrätter är marknadsbaserade styrmedel.

Stöd uppmuntrar satsningar

Att ge stöd till exempelvis investeringar i förnybar energi och energieffektivisering är ett annat sätt att styra utveckligen. De stora investeringsporgrammet LIP och Klimp har möjliggjort många stora satsningar och detsamma gäller de statliga energieffektiviseringsprogrammen.

Läs mer om Jordbruksverkets stöd till landsbygdsföretagare här.

Lagar och förordningar

Lagstiftningen är ett viktigt verktyg för att omsätta miljö- och energipolitiken i praktiken. Många av de regleringar som rör bioenergiområdet hittas i miljöbalken (SFS 1998:808).

Även andra lagar styr produktion och användning av bioenergi. Förbränning av fasta bränslen regleras till exempel även av bygg- och planlagen och av räddningstjänstlagen, biogas av lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Lagar innehåller ofta mer grundläggande regler, de mer preciserade reglerna finns i förordningar och föreskrifter.

 

 

 

Länkar

Om styrmedel
Energimyndighetens webbplats

Om Energiskatter
Skatteverket

Om investeringsprogrammen LIP och Klimp Naturvårdsverket

Svensk författningssamling
Innehåller gällande lagar och fördordningar

 

Energiskatter

Den första energiskatten som infördes i Sverige var bensinskatten, som tillkom 1929. El har beskattats sedan 1950-talet.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2015-07-21
Skriv ut
7974289