Biogasproduktion i Sverige

Den biogas som i dag framställs i Sverige produceras främst vid vattenreningsverk där avloppsslammet rötas, och vid avfallsdeponier. Totalt produceras drygt 1,6 TWh biogas per år vid 264 biogasanläggningar (2013).

Biogasportalen finns en biogaskarta som visar Sveriges alla produktionsanläggningar.

På 23 platser i landet finns så kallade samrötningsanläggningar, oftast i anslutning till kommunal avfallshantering. I flertalet anläggningar rötas hushållsavfall, slakteriavfall och gödsel från lantbruket. Det finns också samrötningsanläggningar som rötar substrat från lantbruket, till exempel Svensk Växtkraft AB i Västerås, som ägs av VafabMiljö, Mälarenergi, LRF och 3 lantbrukare.

Under slutet av 1970- och början av 1980-talet startades runt 15 gårdsbaserade biogasanläggningar i Sverige. Flera av dem har dock tagits ut bruk och andra kommit till. I dag finns närmare 40 sådana  mindre anläggningar i drift. Vissa av dem finns på enskilda gårdar, framförallt gårdar som satsar på ekologisk produktion. Flera återfinns på lantbruksskolor.

Uppgradering av biogas till naturgaskvalitet sker på ett 50-tal anläggningar i Sverige.

Enligt teoretiska beräkningar skulle Sverige kunna producera 17 TWh biogas varje år. Jordbruket beräknas stå för hela 80 procent (14 TWh) av denna potential. Av den energimängden skulle hälften (7 TWh) komma från halm, 3 TWh från gödsel och urin, 3 TWh från vallgrödor samt 1 TWh från blast och bortsorterad potatis.

 
Biogasproduktion 2013

Anläggning

Antal

 

Gårdsanläggningar

39


Samrötningsanläggningar

23


Avloppsreningsverk

137


Deponier

60


Industrier

5

 

Totalt

264

Källa: Energimyndigheten

 

Slam ger biogas

Huvuddelen av den biogas som produceras i dag baseras på slam från avloppsreningsverk. Rötslammet som blir kvar efter biogasprocessen kan innehålla miljöförstörande ämnen, och är inte tillräckligt rent för att användas som gödsel vid livsmedelsproduktion.

Biogasanläggningar som byggs för att ta hand om rent organiskt avfall, till exempel restprodukter från livsmedelsindustrin och källsorterat hushållsavfall, ger en renare rötrest. 

Se även

www.biogasportalen.se finns aktuell biogasstatistik.

Produktion och användning av biogas och rötrester 2013  
Rapport, Energimyndigheten (2014).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2014-10-09
Skriv ut
8154786