Biogasproduktion i Europa

Tyskland

Tysk biogasanläggning

 

Tyskland är ett av de länder i Europa som producerar mest biogas. År 2006 fanns enligt tyska biogasföreningen cirka 3 500 biogasanläggningar i Tyskland, de flesta gårdsanläggningar. Här rötas framförallt gödsel och avfall från hushåll och industri, men också energigrödor.

Landet har länge främjat biogasproduktion, och då framförallt biogasproduktion för att producera elektricitet. Huvuddelen av den biogas som framställs, även på mindre gårdsanläggningar, används därför just till elproduktion.

De flesta delstater har erbjudit ett investeringsstöd för byggande av biogasanläggningar och den som producerar elektricitet från biomassa, till exempel via biogas, garanteras en särskild ersättning. År 2004 antogs ett bonussystem som gynnar elproduktion från enbart energigrödor vilket ytterligare ökat intresset för biogas. Majs är den dominerade grödan, men även grödor som vall och solrosor används.

Finland

Liksom i Sverige produceras huvuddelen av den finländska biogasen vid deponier och i rötkammare som behandlar reningsslam. År 2002 fanns 44 biogasanläggningar i Finland. Cirka 80 procent av dessa var anläggningar för behandling av avloppsslam eller anläggningar som utvinner deponigas. Två anläggningar rötar sorterat hushållsavfall, dessutom finns en handfull gårdsbaserade anläggningar.

I Finland är el producerad av biogas skattebefriad. I vissa fall ges biogasanläggningar investeringsstöd.

Norge

Ett 40-tal av de cirka 65 biogasanläggningar som finns i Norge är deponier. Därutöver finns 19 rötkammare på reningsverk samt fem anläggningar som behandlar avfall från industrier, restauranger och industri. Gödsel rötas bara på en anläggning i Norge, vilket till stor del beror på att Norge inte har några stora problem med övergödning på grund av hantering av gödsel.

Biogas är skattebefriad i Norge.

Danmark

I Danmark finns cirka 175 biogasanläggningar. Biogasen används för att producera värme och el.

Under 1980- och 90-talet kom krav på att lantbrukarna i Danmark skulle bli bättre på att  utnyttja näringen i husdjursgödsel. Att bygga biogasanläggningar blev därför i första hand ett sätt att uppfylla kraven och minska övergödningen, snarare än ett sätt att utvinna bioenergi.

I landet finns 80 gödselbaserade anläggningar som samrötar gödsel med organiskt avfall, varav 60 är gårdsanläggningar. Dessutom framställs biogas på reningsverk, deponier och vid industrier.

Biogas är inte skattebefriad i Danmark. Fram till 2003 fick man bättre betalt för el producerad från biogas än för annan elektricitet. Den fördelen för de biogasproducenter som levererade el ut på nätet försvann i och med ett beslut 2003. Det har inneburit att utbyggnaden av biogasanläggningar har avstannat.

Se även

Tyska biogasföreningen
(på tyska) 

 Danska biogasföreningen
(på danska och engelska)

Norska biogasnätverket
(på norska)

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-05-07
Skriv ut
8090870