Biogasråvaror

Slangensilering av vallgröda

 

I princip kan allt organiskt material rötas, men tekniken passar bäst för material som är lätta att bryta ner. Inom lantbrukssektorn handlar det om gödsel samt grödor som vall, säd, rotfrukter, majs och blast.

Den vanligaste råvaran i Sveriges samtliga 233 biogasanläggningar var år 2005 avfall såsom avloppsslam, källsorterat hushållsavfall och avfall från livsmedelsindustrin. Från hushållen och industrin kom 669 000 ton avfall i våtvikt. 

I lantbruksanläggningar är stallgödsel den huvudsakliga råvaran. År 2005 användes cirka 30 000 ton. Stallgödsel är också ett viktigt komplement i många samrötningsanläggningar. Däremot används energigrödor jämförelsevis endast i liten omfattning vid biogasframställning. År 2005 kom 230 ton biogasråvaror (=substrat) från energigrödor.

Råvara styr gasutbyte

Mängden gas som kan utvinnas beror på vilken råvara som används. Ett substrat som innehåller lite vatten och mycket lättnedbrytbart organiskt material ger mycket gas. Mindre gas får man om substratet istället innehåller organiskt material som är svårt att bryta ner och mycket vatten.

Att röta enbart flytgödsel vid mesofil rötning ger sällan mer än 1 kubikmeter biogas per kubikmeter rötkammarvolym och dag. Om blandningen innehåller mer energirika material som vallgrödor, sockerbetor och matavfall kan man få ut 2-3 kubikmeter biogas per kubikmeter rötkammarvloym och dag. Det är bra om olika material blandas i rötkammmaren, det skapar en stabil process.

Animalisk råvara som slakteriavfall och livsmedelsavfall måste hygieniseras, d.v.s. värmas till 70 grader under minst en timme, före rötning. Då avdödas många sjukdomsframkallande bakterier som annars kan bli kvar i rötresten.

Se även

Gasutbyte
Tabell, olika råvaror.

Fakta och forskning

Substrathandbok för biogasproduktion
Rapport från SGC (2009) 

Handbok metanpotential
Rapport nr 237 från SGC (2011)

Energigrödor till biogasproduktion (pdf)Informationsbroschyr från Agellus miljökonsulter.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-05-07
Skriv ut
8154751