Värmeproduktion av biogas

Värmeproduktion är det enklaste och också vanligaste sättet att använda biogas. Biogas med så låg metanhalt som 20 procent kan brännas och kräver ingen uppgradering. Däremot kan man behöva avlägsna vatten ur biogasen.

Gasen bränns i en gaspanna med en speciellt anpassad brännare. Generellt sett är verkningsgraden högre i gaseldade pannor än i oljeeldade. Det beror bland annat på att sotbildningen är mindre och att rökgastemperaturen kan hållas lägre. I pannan värms vatten som sedan leds ut i ett värmesystem.

Andelen biogas som används till värmeproduktion minskar, medan alltmer uppgraderas och används som biodrivmedel i fordon.

Biogas direktgödslar i växthus

En del av den biogas
som produceras behövs
för att värma
rötkammaren.

På en biogasanläggning är det vanligt att en del av den utvunna biogasen används för att producera den värme som krävs för själva processen. I växthus kan de varma rökgaserna släppas ut direkt i luften. Koldioxiden tas då upp av växterna och fungerar som ett gödselmedel.

I en gårdsanläggning produceras utslaget över året mer gas än man har användning för som värme. Framförallt gäller detta under sommaren, när behovet av värme minskar medan den producerade mängden biogas fortsatt är densamma.

Att satsa på småskalig kraftvärmeproduktion kan vara ett alternativ för att få avsättning för gasen. Principen bygger på att man värmer sin fastighet med värme som uppstår vid elproduktionen och säljer den el man inte behöver.

Se även

Biolivia ger både värme och el
Reportage på Bioenergiportalen

Fakta och forskning

El- och värmeproduktion med biogas inom lantbruket (pdf)
Broschyr från KanEnergi.

Förutsättningar för förnybar energi i svensk växthusodling (pdf)
Rapport från Lunds tekniska högskola.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-05-07
Skriv ut
8024188