Elproduktion av biogas

Vid produktion av el och värme från biogas blir cirka 1/3 av bränslet el och 2/3 värme. För att kunna alstra elektricitet måste gasen ha en metanhalt på minst 40 procent. Ofta behöver även gasens kvalitet förbättras: mängden svavelväte och vattenånga måste minskas. Med hjälp av luft kan svavel fällas ut. Avattningen kan ske med hjälp av kylning.

Gasmotor för elproduktion av biogas

El kan genereras från biogas med hjälp av en gasmotor som oftast drivs enligt diesel- eller ottoprocessen. Gasmotorer finns från "personbilsstorlek" till "skeppsstorlek". Vid en biogasanläggning används oftast gasmotorer av "lastbilsstorlek".

Gasmotorer fungerar bra för lite mindre kraftvärmeanläggningar och ger både värme och el. För ännu mindre installationer, exempelvis i bostadshus, är en stirlingmotor ett alternativ. Andra alternativ för större anläggningar är gasturbiner, ångturbiner och bränsleceller.

Avsättning för el

I en gårdsanläggning produceras utslaget över året mer gas än man har användning för som värme. Framförallt gäller detta under sommaren när behovet av värme minskar medan den producerade mängden biogas fortsatt är densamma. Att satsa på småskalig kraftvärmeproduktion kan vara ett alternativ för att få avsättning för gasen. Principen bygger på att man värmer sin fastighet med den värme som uppstår vid elproduktionen, och säljer den el man inte behöver. I Tyskland och Danmark är det vanligt med elproduktion i gasmotorer i anslutning till biogasanläggningar.

I Sverige berättigar el producerad från biogas till elcertifikat. Den som producerar el från biobränslen får elcertifikat som när elen säljs till en leverantör ger extra betalt. Priset på biogasproducerad el är dock fortfarande relativt lågt i Sverige.

 

Se även

Biolivia ger både värme och el
Reportage på Bioenergiportalen

om Elcertifikat på Bioenergiportalen

Fakta och forskning

Gårdsbaserad biogasproduktion för kraftvärme Rapport från Lunds Tekniska Högskola

Biogas för kraftvärme (pdf)
Informationsblad från Biogas Syd

Kvalitetshöjning av biogas (pdf) Informationsblad från Biogas Syd

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-05-07
Skriv ut
8038186