Gödsel

I Sverige produceras årligen cirka 21 miljoner ton stallgödsel. Största delen av gödseln, cirka 84 procent, kommer från nötkreatur. Svingödsel står för 13 procent av gödselmängden. Två tredjedelar av stallgödseln hanteras som pumpbar gödsel (flytgödsel och urin) och en tredjedel som fastgödsel.

Gödsel kan användas för produktion av biogas och bryts då ner under anaeroba (syrefria) förhållanden i en rötkammare. Gödsel från nötkreatur ger mindre gas i en biogasanläggning än gödsel från svin och fjäderfä. Det beror på att fodret redan brutits ner anaerobt i idisslarnas magar. Om gödsel rötas tillsammans med andra energirika material, till exempel hushållsavfall eller vallgröda, kan gasutbytet bli större.

Rötrest ger fördelar

Efter rötningen återstår en restprodukt, rötresten. Att sprida rötrest på åkrarna istället för att sprida orötad gödsel ger flera fördelar. Rötad gödsel blir mer homogen och därmed lättare att sprida jämt, den luktar också mindre än obehandlad gödsel. En del av det organiskt bundna kvävet omvandlas under rötningsprocessen till ammoniumkväve som växterna lättare kan ta upp. 

År 2010 hade15 lantbruk i Sverige startat biogasanläggningar där det rötas gödsel. JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, har beräknat att 3 TWh energi skulle kunna utvinnas i form av biogas från gödsel.

 

Stallgödsel

Som namnet antyder produceras stallgödsel under perioder när djuren står inne i stallbyggnader. Träck och urin som produceras när djuren är på bete kommer markerna tillgodo direkt. Stallgödsel innehåller träck, urin och strö samt vatten från tvätt, disk och spill.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Se även

Biogasutbyte 
Tabell, olika råvaror

Länkar

Stallgödselportalen
Greppa.nu

Fakta och forskning

Biogas av gödsel ger många miljöfördelar (pdf) Informationsblad från Biogas Syd.

Producera biogas på gården (pdf)
Häfte från JTI - Institutet för
jordbruks- och miljöteknik

Biogödselförädling - tekniker och leverantörer 
Rapport från Avfall Sverige (2011)

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-05-07
Skriv ut
8024219