Biogas av sockerbetor

De rötningsprocesser som i dag främst används i Sverige är anpassade för behandling av slamformigt material och material med låga torrsubstanshalter. För råvaror med högre ts-halter, som sockerbetor och vallgrödor, är tekniken mer oprövad. Jämfört med de material som oftast rötas i de svenska anläggningarna - organiskt avfall och billiga restprodukter - är betorna dyra.

Biogas kan framställas från både betor och blast. När sockerbetor skördas lämnas oftast blasten, som innehåller det mesta av näringen, kvar på fälten. På så vis återförs näringsämnen, och jordens struktur försämras inte.

Om blasten rötas för att producera biogas, återförs istället näringsämnena via den så kallade rötresten som blir kvar sedan biogasen tagits tillvara. Rötresten innehåller i princip alla näringsämnen som fanns i det ursprungliga materialet. Att sprida den på fälten innebär att mullhalten förbättras.

 
Ts-halt

Ts betyder torrsubstans. Ts-halten fås när den torra massans vikt divideras med den totala massans vikt. Ts-halten bestäms genom att materialet vägs före och efter torkning.

 

Se även

Gasutbyte
Tabell, olika råvaror.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-05-07
Skriv ut
8038111