Odla energigrödor

Den som vill bli energibonde kan antingen satsa på traditionella jordbruksprodukter som halm och spannmål, eller på speciella energigrödor som salix, rörflen och hampa. Att använda spannmål för att framställa energi istället för livsmedel, innebär ingen större skillnad för odlaren. Samma sak gäller för den som odlar raps till biodiesel eller vall som ska rötas till biogas. Den traditionella växtföljden kan behållas och samma maskiner kan användas.

Till förbränning

De åkerbränslen som LRF bedömer vara viktigast i Sverige är salix och halm (som är direkt kopplad till odling av spannmål och oljeväxter). Båda används till förbränning.

I Sverige odlas cirka 1,1 miljoner hektar med grödor som ger halm, men en del av halmen används som strö i ladugårdar och en del bör lämnas kvar på åkern så att marken behåller sin mullhalt. Enligt LRF kan dock resten av producerad halm ge 7 TWh per år. (Sveriges totala energitillförsel var år 2004 647 TWh.)

Halm eldas främst i gårdsanläggningar och i ett fåtal mindre fjärrvärmeanläggningar, och det finns ännu ingen tradition hos svenska lantbrukare och bränsleleverantörer att se halm som energiråvara till bränsle till värme- och kraftvärmeanläggningar. Det finns dock behov av åkerbränsle i kraftvärmeanläggningar.

Salixarealen i Sverige har varit konstant under de senaste 10 åren (ca 13 700 ha). Trots att salix har ett kalkylerat täckningsbidrag som är större än för spannmålsgrödor, har den inte blivit någon populär jordbruksgröda. I dag odlas salix främst på kontrakt till en stor uppköpare.

Till drivmedel

De åkerbränslen som marknaden beräknas efterfråga är spannmål och raps för tillverkning av drivmedlen etanol respektive RME (rapsmetylester, ofta kallat biodiesel). 

Även marknaden för biogas väntas öka, med ett växande antal gasfordon. Totalt produceras cirka 1,5 TWh biogas per år i Sverige. Enligt teoretiska beräkningar skulle Sverige kunna producera 17 TWh biogas per år, varav jordbruket skulle stå för hela 80 procent (14 TWh). 

 

Lönar det sig?

På Jordbruksverkets webbplats finns kalkyler för odling av energigrödor. Kalkylerna är upprättade 2014 av forskaren och ekonomikonsulten Håkan Rosenqvist.

Kalkyler för energi- och spannmålsgrödor

Kalkyler för odling av grödor till biogas

Kalkyler för salix

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Till och med 2009 kunde den som odlade energigrödor söka energigrödestöd. Det stödet går inte längre att söka. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats.

 

 

 
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2015-07-21
Skriv ut
8091096