Elcertifikat

I maj 2003 infördes elcertifikatsystemet som ska öka andelen förnybar elproduktion i Sverige. Bland de energikällor som kan tilldelas certifikat finns till exempel sol-, vind- och vågenergi, biobränslen och viss vattenkraft.

Att producera el från förnybara källor kostar ofta mer än om man istället nyttjar fossila bränslen. I och med att elcertikatsystemet införts får den som producerar förnybar el extra betalt. Förutom betalning för den levererade elen får producenten också ett elcertifikat för varje MWh el som produceras. Elcertifikatet är ett bevis på att elen har förnybart ursprung. Certifikaten kan sedan säljas och elproducenten får in pengar som täcker den högre produktionskostnaden.

Kvotplikt skapar efterfrågan

För att skapa efterfrågan på certifikaten är alla elanvändare skyldiga att köpa en viss mängd elcertifikat. Hur många certifikat man måste köpa beror på hur mycket el man förbrukat och hur stor den årliga kvoten är, den så kallade kvotplikten. Kvotplikten ökar varje år och bestäms av lagen. Det är oftast elleverantörerna som hanterar sina kunders kvotplikt. För det debiteras kunden varje år en avgift, elcertifikatpris, som läggs på elräkningen.

Cesar sköter kontot

Den som har en egen anläggning som producerar förnyelsebar el och vill ha elcertifikat lämnar in en ansökan till Energimyndigheten, som ansvarar för att godkänna anläggningarna. För att en anläggning ska bli godkänd måste den vara ansluten till ett nät och elproduktionen ska kunna mätas per timme. Mätningarna av hur mycket el som produceras avgör sedan hur många certifikat som utfärdas, något som görs löpande varje månad.

Elcertifikaten registreras på elproducentens konto i ett system kallat Cesar. Cesar är ett kontoföringssystem hos Svenska Kraftnät, som ansvarar för delar av administrationen av elcertifikaten. Cesar är enbart ett register, handeln med elcertifikaten sker direkt mellan producenter och elhandelsföretag. Handeln kan också ske genom speciella mäklare eller på speciella handelsplatser.

Elhandelsbolag köper el

För att leverera el ut på nätet krävs kontrakt med den nätägare som har nätkoncession (tillstånd från staten) i det område där produktionsanläggningen finns. Elproducenten har då också rätt till ersättning, nätnytta, från nätägaren eftersom anslutningens tillskott bland annat minskar nätägarens energiförluster. Elen som produceras säljs sedan till ett elhandelsföretag.

Elproducent – aktör som är ansluten till det svenska kraftnätet och säljer el till ett elhandelsföretag.

Elhandelsföretag – företag som köper och säljer el.

Nätägare – ägare av en nätanläggning. Har nätkoncession (tillstånd från staten) för nätet.

Elanvändare – slutkund. Den som förbrukar elenergin i en slutpunkt av nätet.


Se även

Om elcertifikat på
Energimyndighetens webbplats

Cesar elcertifikat

 

1 MWh - 1 elcertifikat

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2013-05-31
Skriv ut
8103231