Satsning på svensk bränslepelletsforskning

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Energimyndigheten, Pelletsindustrins riksförbund (PIR) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) satsar 44 miljoner kronor på ett fyraårigt program för pelletsforskning. I Sverige står bioenergi idag för nära 25 procent av energiförsörjningen, varav bränslepellets bidrar med hela 7,1 TWh per år.

Genom att pelletera en varierande biomassa får man en standardiserad produkt som kan lagras utan att förstöras, är lätt att hantera och billig att transportera. Dessutom blir det enkelt att dosera och mata bränslet vid förbränning.

- Bränslepellets av biomassa kan bli en global handelsvara, ungefär som råolja. Redan idag skeppas stora mängder pellets från Nordamerika till Europa. Sverige, som är världens största producent av bränslepellets, både importerar och exporterar detta energitäta och hanterbara biobränsle, säger programledare Torbjörn Lestander vid SLU:s enhet för biomassateknologi och kemi i Umeå.

I den pågående omställningen av det svenska energisystemet har biobränslet pellets en viktig roll för att ersätta fossila bränslen. Den totala användningen av pellets i Sverige ökade med nära 20 procent till 1,5 miljoner ton under år 2005. Första halvåret 2006 ökade efterfrågan i segmentet villapellets med hela 72 procent jämfört med motsvarande period 2005.

- Pelletsindustrin investerar nu i tre nya fabriker och flera pelletsfabriker bygger ut för att klara den snabbt ökande efterfrågan. Detta skapar nya jobb. Under de drygt 10 år som pelletsindustrin utvecklats har den verkat för att etablera pellets som ett säkert, bekvämt och sunt alternativ till fossila bränslen, säger Stefan Rönnqvist, ordförande för det nya programmet och pelletsindustrins teknikgrupp samt VD för SCA BioNorr AB som tillverkar bränslepellets av sågspån.

Energimyndigheten och pelletsindustrin valde att lägga forskningsprogrammet till SLU:s enhet för biomassateknologi och kemi i Umeå. Denna enhet har ett biobränsletekniskt centrum med en forskningspilot för pelletering av biomassa och fick nyligen mycket goda vitsord i en internationell utvärdering, bl.a. att pelleteringsforskningen var ledande i Europa. Avsikten med det nya forsknings- och utvecklingsprogrammet "Produktionsteknisk plattform för svensk pelletsindustri" är att förbättra förutsättningarna för svensk pelletsindustri att tillgodose en starkt ökande efterfrågan av bränslepellets såväl nationellt som internationellt och att möta olika användares behov och krav. Detta ska ske genom en
resurs- och kostnadseffektiv pelletsproduktion, optimerad bränslekvalitet med avseende på råvara, hanteringssystem, förbränningsteknik samt små- och storskalig användning. _____________

BAKGRUND

Enheten för biomassateknologi och kemi vid Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap inom Sveriges lantbruksuniversitet (SLU BTK) i Umeå har specialiserat sin forskning på att karakterisera biomaterial on-line i industriella processer (se pressbild) och på att modifiera biomassa till förädlade fasta biobränslen. SLU BTK har även ett biobränsletekniskt centrum med en forskningspilot för pelletering och brikettering av biomassa från skog och åker samt för förbränning i mindre pannor. En nyligen genomförd internationell utvärdering gav forskningen vid SLU BTK synnerligen goda vitsord, bl.a. att den är Europaledande inom pelletsområdet.

Pelletsindustrins Riksförbund (PIR) har fjorton svenska medlemsföretag i Sverige. Tillsammans äger PIR:s medlemsföretag 19 produktionsanläggningar i landet. Produktionen av pellets ökar genom utbyggnad av befintliga fabriker och etablering av nya. Den samlade svenska pelletsbranschen förväntas fortsätta sin snabba expansion.

Intresset för bränslepellets ökar världen över och för att utveckla pelletsindustrin har nu Kanada och Kina påbörjat nationella forsknings- och utvecklingsprogram. _____________

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2006-11-16
Skriv ut
8103240