Priser

Följande sammanställning av länkar, ger information om utvecklingen av priserna på biobränslemarknaden.

Trädbränslen

Fyra gånger per år ger Energimyndigheten ut ett Prisblad för träd- och torvbränsle. Här sammanställs bland annat priser på förädlade trädbränslen som briketter och pellets samt skogsflis och torv. I bladet redovisas också aktuella energiskatter för olika bränslen.

Priser på massaved och timmer redovisas på  Jordbruksaktuellts webbplats 


Spannmål

Agroetanols webbplats  finns inköpspriser på energispannmål. Under menyingången spannmål finns en textlänk till priser, villkor och kontrakt. 

Jordbruksaktuellt  presenterar svenska och europeiska spannmålspriser från bland annat Lantmännen och Köpenhamnsbörsen.

Marknadsnoteringar för spannmål finns också hos ATL.

Oljeväxter

Svensk raps bevakar marknaden för oljeväxter och sammanställer prisöversikter.

Svenska rapspriser presenteras även i Jordbruksaktuellts marknadsnoteringar. Här finns också terminspriser på raps på börsen i Paris.


Drivmedel

Priset på etanol påverkas mest av världsmarknadspriset på etanol och bensin och skiljer ganska lite mellan olika leverantörer. Biogaspriset kan däremot variera kraftigt beroende på hur mycket gasen kostat att producera och leverantörernas prispolitik. Priset på RME ligger oftast i nivå med dieselpriset och påverkas av priset på rapsolja på världsmarknaden.

Jordbruksaktuellt presenterar Statoils priser på etanol, RME och biogas.

På Svenska Petroleum Institutet (SPI)  finns statistik över bensin- och dieselpriser. SPI presenterar även månadspriser på villaolja.

Statistiska centralbyrån (SCB) för statistik över priset på naturgas.

El

Nord Pool  är den nordiska elbörsen. På dess webbplats presenteras priser och dygnsstatistik över produktion och användning av el i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Statistiska centralbyrån (SCB) sammanställer statistik över elpriset.

Ögonblicksbild av pris på energibärare

Diagrammet nedan visar en ögonblicksbild över ungefärliga priser på olika energibärare under juli 2006. Råvarupriset för åkerbränslen har beräknats till mellan 16 och 36 öre/kWh beroende på råvaran. För havre, raps och vete baserar sig priset på alternativvärdet om råvaran säljs som  foder samt råvarans effektiva värmevärde. Halmpriset har beräknats utifrån kostnader för bärgning, lagring och transport samt en ersättning för lantbrukare. 

Uppgifterna till diagrammet har tagits fram av forskare vid JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik. 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-10-20
Skriv ut
8090943