Gör egna energikalkyler

Med hjälp av länkarna under rubriken Energikalkyler till vänster kan man göra energikalkyler, eller analyser, på grödorna i egna odlingar och få besked om grödornas energiinnehåll.

Utifrån aktuella värden på skördad mängd, ts-halt, pannverkningsgrad osv, visas de energimängder som kan produceras från olika grödor, och vilken energianvändning som är mest effektiv.

Resultaten anger råvarornas energiinnehåll. Även den energi som lantbrukaren har använt vid odlingen anges, liksom den energi som har krävts vid tillverkningen av handelsgödsel och bekämpningsmedel.

Däremot tar inte beräkningarna hänsyn till eventuella transporter av grödan eller till den energi som åtgår vid förädling av råvarorna till bränsle vid till exempel anläggningar för produktion av biogas, RME eller etanol.

I varje energikalkyl finns en länk Läs mer om beräkningsmodellen här, som i detalj berättar hur kalkylen ska fyllas i och hur beräkningarna ska tolkas.

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-10-19
Skriv ut
8154817