Producera egen el

El kan framställas i liten skala från biobränslen. En biogasanläggning kan kompletteras med en gasturbin eller en gasmotor som genererar el. Elgeneratorer kan också kopplas till en fastbränslepanna. Sådan småskalig kraftvärme är fortfarande under utveckling men vissa tekniker finns redan i dag på marknaden, främst utomlands.

Tekniken för att producera el från biobränslen i storskaliga kraftvärmeverk (CHP) är väl utvecklad. Omvandlingen från värme till el sker enligt två huvudprinciper, ångturbin eller gasturbin. I en ångturbincykel hettas vatten upp i en ångpanna och ångan driver sedan turbinen. En gasturbin drivs direkt med förbränningsgaserna.

Att samtidigt producera både värme och el är ett effektivt sätt att ta tillvara bränslets energiinnehåll. Totalverkningsgraden (produktion av både värme och el) i ett stort kraftvärmeverk kan ligga på runt  90 procent. I ett litet kraftvärmeverk är verkningsgraden lägre.

Elpris påskyndar utveckling

Småskalig kraftvärme

 
Minikraftvärmeverk: Effekt på mellan 100-500 kW el.

Mikrokraftvärmeverk: Effekt på mellan 1-100 kW el.

Utvecklingen av små kraftvärmeverk går snabbt, mycket tack vare intresset ute i Europa där elen kostat betydligt mycket mer än i Sverige. I Sverige, där priset på el alltså legat relativt lågt, har driftskostnaderna hittills varit alltför höga för att små biobränsleeldade anläggningar ska löna sig. När energipriserna nu stiger kan läget bli ett annat.

Värdet på egenproducerad el i Sverige varierar beroende på om den säljs ut på elnätet eller om den används på den egna gården. För förnyelsebar el som säljs får man inte bara betalt för de kWh som levereras.  Till det kommer elcertifikatsystemet, som innebär att el producerad från förnyelsebara källor (exempelvis biobränslen, vind och viss vattenkraft) ger elcertifikat som även de kan säljas. Om elen används på den egna gården kan man räkna in värdet av minskad nätkostnad.

För att  en liten kraftvärmeanläggning ska bära sig ekonomiskt bör man också har avsättning för värmen. Överskottsvärme kan till exempel distribueras via ett närvärmenät och försörja ett mindre samhälle, en skola eller en kyrka.

Nuvarande och framtida tekniker

Småskalig kraftvärme bygger främst på fem tekniker:

Teknik  Bränsle Storlek
Gasmotor

Naturgas, biogas

1 kW - 50  MW el
Stirlingmotor De flesta, även direkt solstrålning

1 - 150    kW el

Mikroturbin Naturgas, biogas, metanol, gasol, diesel 15 - 500  kW el
ORC-teknik Fasta biobränslen, men även andra värmekällor som sol och geotermisk värme 300 - 1500 kW el
Bränslecell Vätgas, biogas, metanol, etanol -

Den småskaliga kraftvärme som hittills varit mest konkurrenskraftig baseras på gasformiga bränslen. Sådana anläggningar har länge använts utomlands. Vanligast är fossil naturgas men tekniken fungerar även med biogas. El kan då genereras med en gasmotor, en stirlingmotor, en mikroturbin eller bränsleceller.

En stirlingmotor kan också anslutas till pannor som matas med fasta biobränslen. Även OCR-tekniken fungerar med fasta biobränslen. För att en mikroturbin, en gasmotor eller bränsleceller ska kunna drivas på fasta bränslen måste bränslet först förgasas.

Se även

Lönsamhet för småskalig biobränslebaserad kraftvärme  
Rapport från SLU

Biogas för kraftvärme (pdf)
Broschyr från BiogasSyd.

Kraftvärmeproduktion på gårdsnivå (pdf) Förstudie från SLA och JTI

Jämförelse mellan olika kraftvärmeteknologier (pdf)
Rapport från Svenskt Gastekniskt Centrum

Småskalig biobränslebaserad kraftvärme Rapport 715 från Värmeforsk. Söks i rapportdatabasen.

 

Vind och sol

Vindkraft, solel och vattenkraft är vanliga sätt att producera egen el. Mer om vind och sol hittar du här:

Om vindkraft på LRF:s webb

Främjande av vindkraft
Energimyndigheten

Svensk vindenergi

Svensk vattenkraftförening

Svensk solenergi

 

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-12-22
Skriv ut
8154832