Elcertifikatpriset inkluderas i elpriset

Energimyndigheten 2007-01-09

Från och med den första januari 2007 gäller ändringar i lagen om elcertifikat. Ändringarna innebär bland annat att systemet förlängs till år 2030, ambitionsnivån höjs och konsumenternas ställning förbättras.

Elcertifikatsystemet infördes år 2003 och är ett lagstadgat system som ska öka elproduktionen från förnybara energikällor som t.ex. vind, biobränsle och småskalig vattenkraft. Under elcertifikatsystemets första tre år har andelen el som producerats med förnybara energikällor ökat med cirka 6 procent (4,2 TWh). Det motsvarar den totala elanvändningen i en stad av Göteborgs storlek.

För konsumenternas del innebär lagändringarna att det blir lättare att jämföra elpriser. Tidigare har konsumenterna varit tvungna att räkna med elleverantörens pris för elcertifikat utöver själva elpriset för att få rätt prisbild. – Nu ska alla elleverantörer inkludera elcertifikatpriset i nya elprisavtal, vilket underlättar prisjämförelser mellan olika elleverantörer, säger Maria Westrin, handläggare på Energimyndigheten.

En annan lagändring rör elcertifikatsystemets livslängd. I syfte att skapa stabilitet och långsiktighet för investeringar i förnybar elproduktion förlängs nu systemet till år 2030, i stället för som tidigare var beslutat år 2010.

Ambitionsnivån höjs också. Det nya målet med elcertifikatsystemet är att användningen av el från förnybara energikällor ska öka med 17 TWh från 2002 års nivå till år 2016. Ökningen som ska uppnås motsvarar ungefär 12 procent av den totala elanvändningen i Sverige.

Från och med den första januari gäller också en ny definition av vad som är ett elintensivt företag, det vill säga företag som använder mycket el i sin tillverkning. Eftersom elcertifikatsystemet medför en ökad kostnad för elanvändarna har elintensiva företag undantag från systemets kvotplikt. Tidigare klassificerades företag som elintensiva utifrån branschtillhörighet, så kallad SNI-kod. Men i och med lagändringen sker klassificeringen utifrån det enskilda företagets faktiska elanvändning i tillverkningsprocessen och företagets totala försäljningsvärde. – Den nya klassificeringen ger en bättre träffsäkerhet på vad som egentligen är ett elintensivt företag, säger Maria Westrin.


Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2007-01-10
Skriv ut
8154811