Jordbruksverket organiserar
för bioenergi

Jordbruksverket 2007-01-24


Bioenergi är ett av Jordbruksverkets fokusområden för kommande tre år och under våren bildar Jordbruksverket en ny bioenergienhet.
-Landsbygdsprogrammet öppnar nya möjligheter för att främja satsningar på bioenergi. Genom en tydlig och effektiv organisation ska vi stötta utvecklingen på området, säger Mats Persson, generaldirektör på Jordbruksverket.

Den nya enheten kommer framförallt att arbeta med:

  • Att identifiera lämpliga utvecklingsvägar för bioenergiproducenter och utforma strategier för att uppnå dem.
  • Att ställa samman kunskap om olika grödors för- och nackdelar för produktion av bioenergi. Detta gäller från råvaruleverantören till energiproducenten.
  • Att analysera lönsamheten vid produktion av grödor för bioenergi.
  • Att analysera hur regelverk kring produktionen av grödor för bioenergi och administrationen av olika stödformer kan förenklas och förbättras.

Att arbeta med frågor kopplade till företags- och projektstöd och stöd till industri- och energigrödor.

Enheten kommer att finnas på landsbygdsavdelningen och består till en början av en chef och tre handläggare.

Intresset för att odla energigrödor har ökat de senaste åren. Från 2005 till 2006 har arealen för energigrödor ökat från 31 000 ha till 49 000 ha. Det är i huvudsak spannmål och oljeväxter som ökar. Energiskog, som t.ex. salix och poppel, har däremot inte ökat i någon nämnvärd omfattning.

Även antalet ansökningar för att starta bioenergi-projekt ökar. Projekten handlar mestadels om att utveckla teknik för att bättre utvinna energi, affärsutveckling samt information och kommunikation. I det nya landsbygdsprogrammet kommer fler projekt att kunna starta. Inriktingen i framtiden kommer att vara fortsatt utveckling av ny teknik och stöd till lokala småskaliga energilösningar, som komplement till mer storskaliga satsningar.

Även EU-kommissionen kraftsamlar i frågan om bioenergi och förnyelsebara energislag. För att öka takten i användandet av förnyelsebara energislag presenterar EU-kommissionen i sin vägkarta för förnyelsebar energi kraftigt ökade mål för 2020.


 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2007-01-24
Skriv ut
8158629