Planera för biogas på gården

Hur mycket biogas kan produceras på gården och vad skulle detta kosta? Att ta ställning till de frågorna är ofta första steget för den som vill satsa på egen biogas. Kostnaderna kan sedan jämföras med vad det kostar att köpa motsvarande mängd olja eller el, eller ställas mot kostnaden för andra typer av förnybar energi.

 
 
Tillgången på råvaror är en viktig faktor. Råvarorna (substraten) kan komma från den egna gården, till exempel gödsel eller vall. De kan också inskaffas utifrån, exempelvis restprodukter från livsmedelsindustrin. Eftersom industrierna behöver bli av med restprodukterna kan man som lantbrukaren få betalt för att behandla dessa.

Råvara styr gasutbyte

Hur mycket gas man får ut varierar beroende på vilka substrat som tillförs i rötkammaren. Ett substrat som består av organiskt material som lätt bryts ner och lite vatten ger mycket gas. Gasutbytet blir på motsvarande sätt lågt om substraten innehåller mycket vatten och om det organiska materialet är svårt att bryta ner. Genom att röta olika material tillsammans (samrötning) kan gasutbytet bli större.

Råvarorna avgör också vilken rötningsprocess som är mest lämplig. Vanligast är rötning av pumpbart material (våtrötning). Den mest använda tekniken (enstegs totalomblandad process) bygger på att innehållet i rötkammaren kan röras om så att temperaturen och sammansättningen alltid är densamma. Om substratet innehåller mycket torrt material kan man istället välja torrötning. De processerna har hittills varit ovanliga i Sverige och tekniken är därför relativt oprövad.

Värme och el kan ge extra inkomster

För att få ekonomi i anläggningen är det viktigt att få avsättning för gasen. Sedan man räknat på det egna behovet av värme och el är kan man undersöka möjligheterna att sälja eventuellt överskott. Kanske finns en granne som bor tillräckligt nära för att det ska löna sig att dra en kulvert och leverera värme? El kan säljas ut på nätet och generera extra inkomster i form av elcertifikat.

Eftersom avsättningen är avgörande för om en biogassatsning ska löna sig är det oftast värmebehovet som får styra hur stor rötkammare man ska bygga. För den som vill ta hand om gödseln på den egna gården handlar det vanligen om storlekar på mellan 300 och 500 kubikmeter.

Se även

Hur mycket biogas blir det?
Biogasutbyte från olika råvaror

 

Att bygga för biogas

Att utreda, projektera och bygga en biogasanläggning kräver kunskap. Flera aktörer, bland annat LRF, Hushållningssällskapen och Biogas Syd, anordnar kurser och informationsträffar kring biogas. Det finns också ett flertal konsulter som arbetar inom biogasområdet. Tips hittar du i Bioenergiportalens länksamling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lästips

Checklista för gårdsbaserad biogas
Från projektet RES-e Regions

Gårdsbiogashandboken
Svensk Gastekniskt Center

Gårdsbaserad produktion av biogas för kraftvärme - ekonomi och teknik
Rapport från Lunds Tekniska Högskola

Gårdsbaserad biogasproduktion - system, ekonomi och klimatpåverkan 
Rapport från JTI - institutet för jordbruks- och miljöteknik.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-10-12
Skriv ut
8024180