Gårdsbaserad biogasanläggning

En gårdsbaserad biogasanläggning består av ett antal komponenter. Här beskrivs de vanligaste delarna i en anläggning baserad på kontinuerlig rötning av pumpbart material (våtrötning).

 

Schematisk beskrivning av en biogasanläggning


Blandningsbehållare. Här sönderdelas och blandas råvarorna till en pumpbar lösning. I behållaren kan substraten också lagras för att klara ett par dagars drift av rötkammaren.

Pastörisering. Om anläggningen rötar avfall kan det krävas utrustning för hygienisera materialet och avdöda eventuella sjukdomsframkallande bakterier. Avfallet ska då värmas till 70 grader under en timmes tid.

Rötkammare. Här utvinns biogasen. Rötkammaren ska vara en gastät, isolerad behållare med system för både uppvärmning och omrörning. Substratet pumpas vanligen in i kammaren. Det färdigrötade materialet pumpas ut, alternativt används ett bräddavlopp.

Rötrestlager. Här lagras det färdigrötade materialet innan det sprids på åkermarken. Lagret, som bör vara täckt för att samla upp ytterligare metan, kan utformas som en flytgödsellager.

System för behandling av biogas.  Vid produktionen av biogas skapas kondensvatten i rörledningar som måste tappas ut. Om gasen ska användas för att producera el måste ofta också mängden svavelväte minskas. Det görs enklast med en luftpump som för in lite luft i rötkammaren.

Gaslager. Lagret kan vara integrerat i rötkammaren. På en gårdsanläggning är taket ofta försett med ett dubbelmembran där biogasen kan lagras. Gaslagret kan också vara inbyggt i rötrestlagret eller bestå av en helt fristående enhet. Ofta räcker det om lagret rymmer ett knappt dygns produktion.

Förbränningsutrustning. Ska bara värme produceras räcker det med en gaspanna utrustad med specialanpassad brännare för gas. El från biogas genereras ofta med en kolvmotor kopplad till en generator. Ett annat alternativ är en gasturbin.

Se även

Bland Bioenergiportalens reportage Sagt & gjort  beskrivs flera olika sätt att konstruera en biogasanläggning.

Länkar

På danska Landscentrets  hemsida finns länkar till företag som säljer biogasanläggningar på den danska marknaden.