Tillstånd för gårdsbaserad biogas

För att starta en gårdsbaserad biogasanläggning krävs ett antal tillstånd. Det är många lagar som berörs och eftersom ingen myndighet har det samlade ansvaret måste ansökningarna skickas till flera instanser. Det är viktigt att kontrollera vilka tillstånd som krävs och vilken tillsyn som måste göras. Det är den som söker som ansvarar för att alla papper är i ordning. Säkrast är att tala med kommun respektive länsstyrelse och/eller kontakta ett konsultbolag med erfarenhet av biogassatsningar.

Innan anläggningen tas i drift ska ett antal kontroller genomföras för att pröva att anläggningen uppfyller de krav som finns i lagar och förordningar. Det är den sökande som ansvarar för att kontrollerna görs. Under drift ansvarar företaget för egenkontroll, men tillsynsmyndigheterna kan också genomföra inspektioner.

Exempel på tillstånd som kan behövas:

  • Bygglov
  • Tillstånd för hantering av brandfarliga varor
  • Tillstånd enligt miljöbalken

Bygglov enligt Plan- och bygglagen (SFS 1987:10)

För en gårdsbaserad biogasanläggning behövs normalt inget bygglov om inte anläggningen uppförs på planlagt område. Däremot måste en bygganmälan göras minst tre veckor innan bygget startas.
Om man i samband med bygget av biogasanläggningen behöver installera, eller göra stora ändringar i, eldstad eller rökkanal krävs däremot bygglov. Detsamma gäller om anläggningen ska byggas inom planlagt område. Bygglov söks hos kommunens byggnadsnämnd.

Tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 1988:868)

Eftersom biogas (metan) är brandfarligt krävs tillstånd för hanteringen. Tillståndet söks hos kommunens byggnadsnämnd, alternativt räddningsnämnden, som bedömer riskerna för brand och explosion.

Tillstånd enligt miljöbalken

All miljöpåverkande eller miljöfarlig verksamhet kräver tillstånd, ofta kallad miljöprövning.

Så länge man i en gårdsbaserad biogasanläggning enbart behandlar vall- och gödsel från den egna gården kan det räcka med att göra en anmälan till kommunen.  Det är kommunen som sedan avgör om anläggningen är anmälningspliktig och hur den ska klassificeras. Men reglerna är inte entydiga. Eftersom gödsel per definition räknas som avfall kan anläggningen ändå vara tillståndspliktig.

Om man planerar en större anläggning där man också vill röta material från andra gårdar eller andra typer av avfall bör man kontakta länsstyrelsen. Verksamheten klassas då som så kallad en B-verksamhet och kräver ansökan om miljöprövning. Här kan det också krävas en så kallad miljökonsekvensbeskrivning.

Se även

I Gasföreningens Biogasansvisningar  (BGA 05) och Energigasnormen (EGN 2007) finns mer ingående beskrivningar om de normer och anvisningar som gäller för biogas. Båda kan beställas från Gasföreningens webbplats.

GasAkademin har tagit fram en handbok om "Energigaser - regelverk och standarder". Boken kan beställas från GasAkademins webbplats 

Länkar

Svensk författningssamling
Innehåller gällande lagar och fördordningar

Om miljöbalken 
Information på Naturvårdsverkets webbplats

 

 

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-05-07
Skriv ut
8024245