Tillstånd söks för naturgasterminalen i Nynäshamn

Idag lämnas tillståndsansökan in för den naturgasterminal som planeras i anslutning till Nynas raffinaderi i Nynäshamn. Naturgasen ska bli en effektivare och renare råvara för industrin genom minskade utsläpp av svaveldioxid och koldioxid, enligt ett pressmeddelande från AB Nynäs Petroleum / Nynas.

Ansökan lämnas in till Miljödomstolen av det nybildade bolaget Nynäshamns Gasterminal AB. Bolaget ägs gemensamt av de tre intressenterna AGA, Fortum och Nynas. Terminalen som ska ta emot och lagra flytande naturgas (LNG) kan komma i drift tidigast under 2009.

Terminalen är en anläggning där flytande naturgas från fartyg kan tas emot, mellanlagras och sedan återföras till gasform före användning. Lagringsvolymen är cirka 20 000 kubikmeter, vilket motsvarar en medelstor oljecistern.

Till ansökan bifogas tre separata rapporter – förutom själva Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) en Teknisk beskrivning och en Säkerhetsrapport. Ansökan innehåller även en redogörelse för de samråd med myndigheter, allmänheten, enskilda berörda och andra intressenter som hållits med anledning av projektet.

Öppnar möjligheter för industrin

AGA, Fortum och Nynas anser att terminalen öppnar möjligheter för industrin att byta till en effektivare och mer lättillgänglig råvara med klara miljöfördelar. Vid fullt kapacitetsutnyttjande av terminalen kommer en minskning av koldioxidutsläpp med 80 000 ton per år att kunna åstadkommas, genom att naturgasen ersätter lättbensin och eldningsolja.

Oljebolaget Nynas kan genom en övergång till naturgas minska utsläppen av koldioxid från raffineringsprocessen. För AGAs kunder blir naturgas ett renare och effektivare alternativ till gasol och eldningsolja. Dessutom kan naturgasen ersätta bensin och diesel som fordonsbränsle. Och med en naturgasterminal i Nynäshamn får Fortum ett alternativ till gasproduktion i Stockholm och även möjligheter för distribution av biogas.

För mer information, kontakta gärna:

Nynas Michael Rihovsky, affärsutvecklingsdirektör, tfn 08-602 13 22 eller 070-389 13 22
Hans Östlin, kommunikationsdirektör, tfn 0708-93 19 75

AGA Gas Magnus Jorheden, teknisk chef, tfn 08-731 13 14 eller 070-523 40 27
Catarina Hägglund, chef marknadskommunikation, tfn 08-706 96 20 eller 070-511 11 55.

Fortum Mathias Edstedt, chef Investering & Analys, tfn 08-671 74 89 eller 070- 344 54 43
Jens Bjöörn, informationschef, tfn 08-671 72 07 eller 070-298 41 25

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2007-02-23
Skriv ut
8090923