Dags att avveckla fossilenergin
i lantbruket

 
Uttalande från Ekologiska Lantbrukarnas årsstämma 11 mars 2007

 
Lantbruket får en central roll när hela samhället ska ställas om från fossil till förnybar energi. Lantbrukarna arbetar direkt med solenergin. Det ger unika förutsättningar att klara omställningen utan minskad produktion. På sikt kan vi kanske rentav leverera ett nettotillskott av energi till resten av samhället.

Men energiomställningen kräver mycket större förändringar av lantbruket än de flesta vill inse. Idag är svenskt lantbruk precis lika fossilenergiberoende som industrin. Att odla biobränsle med dagens energislukande teknik är både ett självbedrägeri och en felinvestering. Vi måste först och främst lära oss att driva vår egen produktion utan tillskott av ändlig energi.

Ingen vet exakt hur vi ska nå det fossilfria lantbruket. Men vi vet alldeles tillräckligt för att ta ut riktningen. De största energislukarna är välkända: konstgödseln, traktorbränslet, industrifodret och spannmålstorkningen. Vi kan ännu inte ersätta dem helt, men vi kan börja reducera dem redan idag med enkel och beprövad teknik, till exempel:


▪ Jämnare och effektivare utnyttjande av stallgödseln
▪ Mer och bättre grovfoder som minskar kraftfoderbehovet
▪ Klokare växtföljder med kvävefixerande grödor
▪ Maximal betesdrift och bättre skötta beten
▪ Stopp för bebyggelse på åkermarken – solfångararealen
▪ Byte till de förnybara hjälpenergialternativ som redan finns

Att avveckla fossilenergin och utveckla de nya, snåla och smarta produktionsformerna blir den stora jordbrukspolitiska uppgiften de närmaste decennierna. Det kräver ledare som vågar tala klarspråk och inte ryggar för obekväma sanningar. Vi hoppas att både jordbruksministern och LRF-ordföranden vill anta den utmaningen.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2007-03-14
Skriv ut
8158590