Pressmeddelande från Svenska Naturskyddsföreningen

Sju konkreta förslag för att minska miljöproblemen i Östersjön 

Naturskyddsföreningen överlämnade på tisdagen sju förslag på åtgärder för att minska miljöproblemen i Östersjön till miljöminister Andreas Carlgren.

När regeringen i förra veckan presenterade ett havsmiljöpaket kritiserade bl.a. Naturskyddsföreningen regeringen för att inte göra så mycket åt orsakerna till miljöproblemen i Östersjön. Med anledning av detta överlämnar Naturskyddsföreningen idag konkreta förslag som bl. a. bidrar till att minska övergödningen av Östersjön.

– Vi är positiva till satsningarna i havsmiljöpaketet, t.ex. insatserna på forskningsområdet. Men idag vill vi ge konkreta idéer på hur regeringen kan gå vidare och verkligen angripa problemen och inte bara effekterna, säger Svante Axelsson generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

De sju förslagen är:
1. Inför stimulanser till dieselbilar med låga kväveutsläpp
25 procent av kväveoxiderna som övergöder Östersjön kommer från trafiken. Dieselbilarna släpper ut fyra till fem gånger mer än bensinbilarna. Via skattesystemet och offentlig upphandling kan regeringen se till att de nya miljöreglerna för dieselbilar redan nu slår igenom och en km-skatt på ca 20 kr per mil kan införas omgående för att minska lastbilstrafikens utsläpp.

2. Obligatorisk miljöavgift för fartyg utan effektiva katalysatorer
Om 10-15 år har transporterna över Östersjön fördubblats och kväveoxidutsläppen från sjöfarten är större än utsläppen från land. Naturskyddsföreningen föreslår en obligatorisk miljöavgift som fartyg med den nya reningen skulle slippa.

3. Utveckla alternativa förvaltningsformer för fisket och förbättra fiskekontrollen
System som bygger på en reglering av fångstansträngningen istället för kvoter borde prövas. En effektivare kontroll är dessutom nödvändig för att komma till rätta med det stora illegala fisket.

4. Fler marina områden med fiskeförbud behövs
Enligt Riksdagens miljömålsbeslut ska det senast 2010 finnas minst sex områden med permanent fiskeförbud (kustnära och utsjöområden), tre vardera i Östersjön och Västerhavet. Regeringen bör se till att arbetet med att införa områden med fiskeförbud påskyndas så att delmålet nås.

5. Förbud för fosfater i tvätt- och diskmedel i alla länder runt Östersjön
Regeringen bör snarast införa ett nationellt förbud mot fosfater i tvätt- och diskmedel för att visa att Sverige är beredd att gå före. Andra EU-länder har redan infört förbud; senast var det Frankrike.

6. Höjd avgift på handelsgödsel
Hanteringen av gödsel i jordbrukets måste förbättras ytterligare så att läckaget av övergödande ämnen till havet minskar. Handelsgödselavgiften bör minst fördubblas och intäkterna från avgifterna återföras till jordbruket för att användas till miljöåtgärder.

7. Hårdare reglering av djurhållningen i läckagekänsliga områden
Ett av huvudproblemen i svenskt jordbruk när det gäller läckage av näringsämnen är strukturellt – regional balans mellan djurhållning och växtodling finns inte längre på grund av specialiseringen. Detta leder till ökad risk för stora överskott på stallgödsel i de regioner där djurproduktion bedrivs. Det vore därför önskvärt att djurhållningen styrs bort från läckagekänsliga kustområden genom ett verksamhetsförbud mot nya djurintensiva gårdar eller genom striktare regler för etablering.


För frågor, kontakta:
Svante Axelsson, generalsekreterare, 070-7282585 svante.axelsson@snf.se
Klas Hjelm, chef naturvårdsavdelningen 070-2082391 klas.hjelm@snf.se
Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19 anders.gronvall@snf.se

Se även

 Naturskyddsföreningens förslag

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2007-04-18
Skriv ut
8154828