Gröna näringarna har lösningar
på klimatproblemen

 LRF 2007-05-04

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel (IPCC) visar att det är bråttom att få igång klimatarbetet på allvar. Att utsläppstrenden måste brytas inom en så kort tid som 15 år medför att det är hög tid för konkreta åtgärder. De gröna näringarna har en stor del av lösningen.


Ytterligare en IPCC-rapport visar att det är nödvändigt med ett betydligt intensivare arbete med att reducera utsläppen av klimatgaser. Detta kräver visioner och ledarskap från världens politiker, men övriga delar av samhället måste också involveras och ta sitt ansvar.

Bioenergi pekas av IPCC ut som en av lösningarna när utsläppen av klimatgaser ska minska. Sverige har redan kommit långt när det gäller användning av bioenergi. Av den totala energiförbrukningen står bioenergin redan för 25 procent. Enligt LRFs energiscenario kan denna andel dock öka betydligt. Energiproduktionen från jordbruket skulle till 2020 kunna öka cirka 20 gånger och inom skogsbruket nästan fördubblas.

För att kunna gå vidare i klimatarbetet är det enligt LRF viktigt att regeringen och andra aktörer prioriterar följande:

  • Sverige bör ligga i framkant när det gäller att ställa om det egna energisystemet. Utveckling av ny teknik och nya metoder medför möjligheter att tjäna pengar på export. Förnuftiga investeringar nu minskar dessutom klimatkostnaderna på sikt.
  • Det är viktigt att Sverige driver på det globala klimatarbetet. Snabba och konkreta resultat behövs. Sverige har kompetens för och tradition av att ta stort ansvar i sammanhang som detta.
  • Fullfölj kommande utredningsförslag om bioenergi på åkermark om förbättrade förutsättningar för kraftigt ökad produktion av salix och biogas. Det är också viktigt att de 100 000-tals hektar åkermark som i dag inte används i Sverige åter kommer i produktion. I vissa fall är snabbväxande lövträd en möjlighet. Sverige har genom sin stora yta en enorm potential för utökad produktion av bioenergi.
  • Skapa förutsättningar för 10 procent inblandning av etanol i bensin och 10 procent RME i diesel. I den mån EU-beslut drar ut på tiden bör Sverige ta egna initiativ. Transportsektorn står för en kontinuerlig ökning av utsläppen. Andra generationens cellulosabaserade drivmedel har en framtid, men de beräknas inte vara kommersiellt introducerade förrän om ett decennium, så satsningar på befintliga biodrivmedel är nödvändiga.
  • Slopa inte CO2-skatten för gas- och koleldade kraftvärmeverk och minska den inte för fjärrvärme. CO2-skatten är ett effektivt och intelligent styrmedel, som studeras noga av omvärlden.
  • Bygg inte ut gasledningarna för fossilgas. Att investera fast sig i ett energisystem som är baserat på fossil energi är ologiskt när övriga delar ställs om till förnybar och klimatvänlig energi.
  • Väg in behovet av säker nationell energiförsörjning i den långsiktiga energipolitiken. Konflikten i Estland och den efterföljande strypningen av energitillförsel från Ryssland är ett exempel på hur en förhållandevis liten internationell störning kan påverka ett importberoende lands villkor.

För mer information, kontakta:

Alarik Sandrup, 08-787 54 27, alarik.sandrup@lrf.se
Jan Eksvärd, 08-787 50 16, jan.eksvard@lrf.se


 
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-09-25
Skriv ut
8154797