Kraftig ökning av biogas till fordon trots få tankställen

Svenska gasföreningen
 

Försäljningen av biogas som fordonsbränsle fortsätter att öka kraftigt. Under första halvåret 2007 såldes hela 14 miljoner Nm3 (Normalkubikmeter), vilket är ungefär lika stor mängd omräknat i liter. Totalt en ökning med 38 procent jämfört med samma period föregående år.

- Marknaden är fantastiskt expansiv, och försäljningen slår nya rekord för varje mätning. Dessutom räknar alla med att återinförandet av trängselskatterna i Stockholm den 1 augusti förstärker denna utveckling ytterligare säger Anders Mathiasson, vd för Svenska Gasföreningen.

Ökningen är extra anmärkningsvärd eftersom det i dagsläget endast finns 82 gastankställen i hela Sverige. Och regeringens planer på finansiering av nya mackar är försenad.

- Antalet tankställen är alldeles för få. Regeringen borde ta sitt ansvar och satsa på snabbare utbyggnad av mackar så att hela Sverige kan tanka biogas. Att det finns efterfrågan råder det inget tvivel om fortsätter Anders Mathiasson.För mer information, kontakta:
Michelle Ekman, Fordonsgasansvarig, 0706-85 44 03
Anders Mathiasson, VD Svenska Gasföreningen, 0702-96 32 65.

Svenska Gasföreningen är den samlade branschorganisationen för energigaser i Sverige.
Svenska Gasföreningen samordnar gasbranschens informationsinsatser, både ifråga om energigaser som produkt och om energigasernas roll för en bättre miljö. Med saklig information arbetar föreningen för att energigaserna - i första hand biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas - får optimal plats i det svenska energisystemet.

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2007-07-05
Skriv ut
8103236