28 miljoner kronor till Värmeforsk

Pressmeddelande Värmeforsk

Energimyndigheten beviljar Värmeforsk stöd med 28 miljoner kr till den fortsatta utvecklingen av biobränslebaserad energiproduktion

Tillsammans med industrin, som satsar 42 miljoner, kommer Värmeforsk att satsa cirka 70 miljoner kr de närmaste fyra åren för att utveckla effektivare och mer miljövänliga kraft- och värmeproduktionsanläggningar inkluderat skogsindustriella lut- och biobränslepannor.

Gullvi Borgström, Värmeforsks VD, säger i en kommentar:
– Att utnyttja bioråvara för energiproduktion är inte oproblematiskt, vilket 20 års erfarenhet lärt oss, men idag har vi gedigen kunskap på området. Nya klimatmål kommer osökt att leda till väsentligt ökad efterfrågan på biomassa, vilket innebär att tillgängliga resurser måste utnyttjas så effektivt som möjligt.

 
– Värmeforsks forskningsprogram de närmaste fyra åren kommer att inriktas på att finna möjligheter för effektivare resursutnyttjande. Det handlar om systemintegration för samtidig produktion av el och värme eller kyla. Det kan också vara i kombination med andra industriella processer – t ex förädling av biobränsle eller etanolproduktion.
 
Värmeforsk är ett branschorgan för forskning och utveckling inom energisektorn, som sedan starten 1968 varit inriktat på bränslebaserad el- och värmeproduktion. Värmeforsk verkar aktivt för utveckling av ett uthålligt energisystem, genom att bidra till att energisektorn uppfyller uppsatta miljömål och klimatpolicys. Miljöfrågor har en central roll i Värmeforsk, där forskning kring el- och värmeproduktion baserat på biomassa stått i fokus de senaste 20 åren.