Biogasproduktion ökade
men minskade totalt

Produktionen av biogas i Sverige ökade från år 2005 till år 2006 i avloppsreningsverk, samrötnings- och lantbruksanläggningar. Eftersom organiskt material inte längre är tillåtet att deponera, minskade dock produktionen av deponigas. Detta gör att totalt sett minskade biogasen något (26 GWh) år 2006 jämfört med året innan.

Nästan 50 procent av biogasen i Sverige producerades år 2006 i avloppsreningsverken, 28 procent producerades i deponier och 15 procent i samrötningsanläggningar, enligt ny statistik sammanställd av Svenska Gasföreningen och Svenska Biogasföreningen i samarbete med Svenskt Vatten, Avfall Sverige och LRF, på uppdrag av Energimyndigheten.

– Vi ser en enorm potential för biogas i Sverige som inte tas tillvara. Biogas gör problem med avfall till en tillgång. Det kan produceras i hela Sverige och är det renaste drivmedlet för bilar och bussar. Många kommuner som Linköping, Västerås, Kristianstad och Skellefteå ligger i framkant och fler vill följa deras exempel. Därmed kan biogasen tiodubblas i Sverige till år 2020, säger Anders Mathiasson, vd Svenska Gasföreningen, i en kommentar till statistiken.

Statistiken visar att det år 2006 fanns sammanlagt 223 biogasproducerande anläggningar i landet. Dessa producerade totalt 204 miljoner normalkubikmeter biogas och 1 213 GWh energi. De 223 biogasproducerande anläggningarna fördelade sig på 138 avloppsreningsverk, 60 deponier, 14 samrötningsanläggningar, 3 industriavlopp och 8 gårdsanläggningar.

De huvudsakliga råvarorna för biogasproduktion var olika typer av avfall såsom avloppsslam, källsorterat hushållsavfall och avfall från livsmedelsindustrin. 55 procent av biogasen användes sedan för uppvärmning, 19 procent såldes som fordonsbränsle, 13 procent facklades bort, 8 procent användes för elproduktion och 4 procent fördes in på distributionsnät för biogas och naturgas.

Den länsvisa fördelningen av antal anläggningar, rötkammarvolym och biogasproduktion visar att biogasproduktionen var störst i storstadsområdena. Mer än hälften av biogasen produceras i Stockholms, Västra Götalands och Skånes län. Produktionen i Västernorrlands, Östergötlands, Örebros, Västmanlands och Hallands län var relativt stor medan övriga 13 län endast stod för ca 20 procent av produktionen.

Biogasstatistiken finns på Energimyndighetens webbplats: http://www.swedishenergyagency.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ER2008_02W.pdf/%24FILE/ER2008_02W.pdf?OpenElement

Mer information om biogas: www.gasforeningen.se

Vid frågor kontakta:
Anders Jönsson, Energimyndigheten, 070-228 67 73
Stefan Dahlgren, Svenska Gasföreningen, 070-876 83 72
Anders Mathiasson, Svenska Gasföreningen, 070-296 32 65

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-02-28
Skriv ut
8148518