Europaparlamentet vill ha lägre avgifter för miljövänliga bilar

Lägre avgifter för miljövänliga bilar, bättre utveckling av järnvägsnätet och strategier för att få fler i städerna att lämna bilen hemma. Det är några av förslagen i ett betänkande från Europaparlamentet om en hållbar europeisk transportpolitik.

Transportsektorn står för cirka en tredjedel av den totala energiförbrukningen i EU, om man bortser från skeppning och rörledningar. 97 procent av energiförbrukningen inom transportsektorn kommer från fossila bränslen.

Betänkandet kommer att bearbetas vidare i parlamentet, men vid en omröstning har de flesta ledamöterna redan nu sagt att de anser att en hållbar transportpolitik ska omfatta:

* En teknisk utveckling, där åtgärder för att öka energieffektiviteten vidas och användning av ny teknik och alternativa drivmedel uppmuntras.

* Marknadsbaserade instrument, exempelvis avgifter som baseras på miljöeffekter eller trängsel.

* Åtgärder som gör det möjligt att använda transportmedel och infrastruktur så effektivt som möjligt och som uppmuntrar företagen och medborgarna att förändra sitt beteende.

Lägre avgifter på miljövänliga bilar
Ledamöterna föreslår att miljövänliga transportformer ska främjas, exempelvis genom att ändra på bilavgifterna. De efterlyser också ett direktiv om avgifter på personbilar där avgifterna korrelerar med hur mycket bilarna släpper ut. Ledamöterna menar att beskattningssystemet måste ändras så att det finns incitament till mindre förorenande biltransporter.

En integrerad strategi för städerna
Ledamöterna anser att det är viktigt att det finns integrerade strategier för stadstrafiken, både vad gäller gods- och persontransport och att fler tar de offentliga transportmedlen, går eller cyklar.

Ledamöterna uppmärksammar också de stora problem som uppkommer om utsläppen från sjöfarten fortsätter att öka. De poängterar att koldioxidutsläppen, samt utsläppen av svaveldioxid och kväveoxid från fartyg måste minska och att användandet av alternativ energi ska främjas.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-03-12
Skriv ut
8148514