Tekniker för biogasproduktion

Rötningstekniken kan delas in i våta och torra processer.

Den nästan helt dominerande tekniken för rötning av organiskt material i Sverige är våtrötning. Vid våtrötning rötas pumbart material (max 12 % torrsubstans). Tekniken lämpar sig väl för till exempel flytgödsel och slam från reningsverk. Torrare material kan våtrötas om de blandas med vätska.

Vid torrötning rötas stapelbara råvaror (ca 30-40 % torrsubstans). Tekniken lämpar sig för till exempel grödor, skörderester och fastgödsel av såväl nöt och svin som häst och fjäderfä. I Sverige finns i dagsläget bara en torrötningsanläggning i drift. I Tyskland finns cirka 300 anläggningar som rötar torrare material, ofta majsensilage.

Lämpliga rötningstekniker för olika material.
OBS! genom att blanda torra material med våta, till exempel källsorterat avfall med flytgödsel, kan torrare substrat rötas i en våt process.
 

 

 

 

 

 

Torrötning enklare - våtrötning billigare

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik har i en rapport jämfört våtrötning och torrötning. Resultaten visar att torrötning har vissa tekniska fördelar jämfört med våtrötning. Hanteringen av substraten kan göras med gårdens vanliga maskiner. Eftersom relativt små mängder vätska används i processen krävs mindre dimensioner på rör och pumpar, mindre utrustning samt lägre installerad effekt. Rötresten, det material som återstår efter rötningsprocessen, innehåller mindre vätska och kan därmed hanteras och transporteras på samma sätt som fastgödsel.

Metanutbytet är dock ofta lägre vid torrötning än vid våtrötning. Enligt de ekonomiska uppgifter som finns är det också billigare att våtröta både fastgödsel och majsensilage jämfört med att torröta samma substrat. Erfarenheterna av torrötning är också få, och mer utveckling behövs innan tekniken slår igenom på allvar.


Exempel på faktorer som påverkar valet av rötningsteknik 

 


 

Se även

Stålkossa jäser biogas på Plönninge Reportage på Bioenergiportalen

Torrötning sluter kretsloppet i Järna Reportage på Bioenergiportalen

Biolivia ger både värme och el
Reportage på Bioenergiportalen

 

Fakta och forskning

Torrötning - kunskapssammanställning och bedömning av utvecklingsbehov
Rapport, JTI

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-05-07
Skriv ut
8090954