Torrötning

Begreppet torrötning är lite missvisande. De material som rötas har en torrsubstanshalt på cirka 20-30 procent. De är alltså stapelbara, men torrsubstanshalten är inte i nivå med torkad, lagringsbar biomassa (till exempel hö eller spannmål).

Sveriges enda torrötningsanläggning som är i drift finns i Järna söder om Södertälje. Anläggningen bygger på ett egenutvecklat koncept.
 
Det finns flera koncept för torrötning. De vanligaste bygger på satsvis behandling av materialet, men det finns också system för kontinuerliga processer. De båda huvudteknikerna kan i sin tur delas in ytterligare beroende på hur många faser rötningen sker under och på hur reaktorn är utformad.

För att satsvisa anläggningar ska hålla jämn gasproduktion över tid krävs flera rötkammare som befinner sig på olika stadier i rötningsprocessen.

 

Biogas i slang - billigt men outvecklat

Passiv bädd utformad som rötning i slang
 

Ett enkelt sätt att torröta material är i en så kallad passiv bädd. Här ligger materialet ostört i rötkammaren tills gasproduktionen avtar. Sådan rötning kan till exempel ske i plastslang.

Substraten pressas in i slangen på samma sätt som vid ensilering. Samtidigt läggs även en perforerad slang in i plastslangen. Slangen ansluts sedan till ett gaslager. Konceptet är enkelt och billigt men ännu inte fullt utvecklat och används i begränsad skala.

Perkolator för effektiv metanbildning

Inom det tyska lantbruket används oftast satsvis perkolationsbädd. Rötningen sker i uppvärmda garageliknande rötkammare där in- och utlastning sker med traktor via en gastät port på reaktorns kortsida. Det här görs ungefär en gång i månaden. Rötkammarvolymerna är ofta på 100-300 kubikmeter vardera och anläggning innehåller flera parallella rötkammare.

För att processen ska fungera måste ymp blandas med substratet. I en perkolationsbädd samlas den vätska som finns i rötkammaren upp i en behållare. Vätskan återförs sedan via dysor i taket och sipprar (perkolerar) sakta ner genom substratet.

 

 

Garageliknande rötkammare för rötning av torrare material är vanliga i Tyskland. Materialet i kammaren byts ut en gång i månaden - ett jobb för en lastmaskin.

 

 

Se även

Torrötning sluter kretsloppet i Järna Reportage på Bioenergiportalen

Fakta och forskning

Torrötning - kunskapssammanställning och bedömning av utvecklingsbehov
Rapport från JTI - institutet för jordbruks- och miljöteknik.

Produktion av biogas från fjäderfägödsel (pdf), Rapport från Fjäderfärcentrum.