25,5 miljoner till biogas och energieffektivisering

Energimyndigheten har beviljat branschorganisationen Svenskt Vatten 25,5 miljoner kronor för att minska elanvändningen, öka biogasproduktionen och öka utnyttjandet av energi från spillvärme i Vatten- och avloppsverken.

- Energimyndigheten har stora förväntningar på resultatet av projektet. Det finns möjlighet att effektivisera och utvinna biogas, betydligt billigare än ny energitillförsel, säger Generaldirektör Tomas Kåberger i ett pressmeddelande.

Projektet syftar till att öka medvetenheten om energieffektivisering inom den svenska VA-branschen samt branschens betydelse för att minska användningen av högvärdig (och fossil) energi. Projektet bygger på att intresserade verk blir föredömen och deras resultat kontinuerligt redovisas till alla VA-verk i Sverige. Även potentiella partners utanför branschen, som är nödvändiga för att möjliggöra energiomställningen, kommer att engageras.

Resultatförväntningarna är följande:

• År 2011 ska nuvarande användning av elenergi ha minskat med 75 GWh och då beslutade åtgärder ska medföra en ytterligare minskning med ytterligare 50 GWh.

• Produktion av biogas ska uppgå till minst 1,0 TWh/år år 2012 och på sikt minst 1,5 TWh/år för alla VA-verk genom bättre utnyttjande av internt och externt organiskt material och optimering av rötprocessen.

• Användningen av den producerade gasen ska förbättras genom att ökad del förädlas till i första hand fordonsgas och leverans till gasnät samt i andra hand till generering av elkraft och till uppvärmning. Genomförda eller beslutade projekt år 2011 ska medföra att minst 60 % av gasen levereras externt.

• Den idag utnyttjade energin i spillvärme uppskattas till 2,5 TWh/år för landets VA-verk. Denna bör öka med minst 0,5 TWh genom genomförda eller beslutade projekt år 2010.

• Branschens energimedvetande ska ha ökat påtagligt efter projektets slut. Ett mått på ökat medvetande kan vara antalet godkända i den energieffektiviserings-utbildning för VA-verkens personal som ska genomföras.

• Projektet ska genom ekonomisk stimulans och tillgång till referensprojekt bidra till att ny teknik utvecklas, som kan bidra till att Sveriges miljöteknikexport ökar.

Ytterligare information:
Energimyndighetens handläggare Jan Magnusson 016-544 20 50.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-09-02
Skriv ut
8103208