Avsättning och marknad
för gårdsbaserad biogas

De flesta gårdsanläggningar som idag finns i Sverige används för att producera värme, och ibland även el, för den egna gårdens behov. Men den som producerar mer gas än han/hon behöver vill naturligtvis hitta avsättning för överskottet. Samma sak gäller självfallet den som i första hand planerar att leverera till marknaden.

Sälja gas

Att sälja biogas kräver att gasen kan distribueras. Uppgraderad (renad) biogas kan distribueras i gasflaskor. Att trycksätta rågas i gasflaskor är däremot svårt eftersom den råa, orenade gasen innehåller för mycket koldioxid.

Gas kan också flyttas i ett gasnät som binder samman gasproducenterna med gasanvändarna. På flera platser i landet utreds möjligheterna att binda samman flera biogasproducerande gårdar via sådana nät. Gasen kan sedan uppgraderas på en gemensam anläggning. Biogas Brålanda i Halland och Biogas Färs i Skåne är två exempel.

Ett gasnät och en samägd anläggning kan göra uppgradering av biogas till en lönsam affär.

Möjliga köpare av gasen är kommuner som behöver komplettera en egen biogasproduktion, eller de aktörer som distribuerar natur- eller fordonsgas. I västra Sverige finns ett naturgasnät, och Eon som är en av aktörerna här har signalerat att man är intresserad av att köpa och uppgradera biogas. För det krävs dock att säljaren kan leverera stora mängder gas (minst 15 GWh).

Att själv satsa på en uppgraderingsanläggning innebär en stor investering.

Sälja biogasproducerad värme

Värmeproduktion är det enklaste sättet att använda biogas. Oftast kan den orenade gasen förbrännas direkt i en gaspanna. Värmebehovet varierar under året, medan biogasproduktionen ofta håller jämn nivå. Detta innebär att det kan bli svårt att få avsättning för all gas under sommaren. Värmeleveranserna måste också vara säkra, vilket kräver någon form av back-up (till exempel en biobränslepanna) vid eventuella driftstörningar.

Affärsmöjligheter:

  • Via ett gasnät kan gasen distribueras till andra användare till exempel en granne, en närliggande skola eller ett växthus. Kunderna installerar själva en gasbrännare.
  • Bygga en egen biogaseldad närvärmeanläggning och distribuera värmen.
Sälja el från biogas

El av biogas kan framställas med en stationär motor eller turbin kopplad till en generator. Innan gasen når motorn/turbinen bör den renas från vattenånga och svavelföreningar. Man brukar räkna med att cirka 30 procent av energi i biogasen kan konverteras till el, resten blir värme.

Affärsmöjligheter:

  • Överskott av el kan säljas ut på elnätet och berättigar till elcertifikat.
  • Via ett kulvertnät kan man sälja den spillvärme som blir ”över” när man producerar el av biogasen.

Uppgradering

En reningsprocess som innebär att gasens metanhalt ökar. I processen renas gasen från bland annat svavelföreningar, vattenånga och koldioxid. Uppgraderad biogas har samma egenskaper som naturgas eller fordonsgas.

Läs mer på Bioenergiportalens sidor om uppgraderingstekniker för biogas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lästips

Affärsutveckling för gårdbaserad biogas (pdf)
Informationsbroschyr från LRF

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-05-07
Skriv ut
8024214