Andelen bioenergi
måste öka snabbare

Under 2009 kommer ett bindande EU-direktiv som får stora konsekvenser för den svenska energisektorn. Bland annat måste andelen bioenergi öka i en snabbare takt än tidigare bedömningar. Det budskapet fick svenska biobränsleforskare och representanter vid en konferens på Energimyndigheten.

Konferensen hölls inom ramen för Energimyndighetens forsknings- och utvecklingsprogram för uthållig tillförsel och förädling av biobränslen, med deltagare från berörda departement, myndigheter, intresseorganisationer och näringsliv.

EU-kommissionen har enats om ett långtgående åtgärdspaket för att bekämpa klimatförändringen och främja förnybar energi. Ett beslut väntas under 2009. Målet med detta "energi- och klimatpaket" är att inom EU minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 procent och att öka den förnybara energins andel av energikonsumtionen till 20 procent fram till år 2020. För Sveriges del har målen satts högre, bland annat ska 49 procent av energikonsumtionen komma från förnybara källor år 2020 och andelen biodrivmedel i transportsektorn ska vara 10 procent.

Sveriges åtaganden kommer att påverka myndigheternas behov av forskning och beslutsunderlag och det är därför viktigt att svenska biobränsleforskare är medvetna om den gemensamma politiska spelplanen. Detta var bakgrunden till den konferens som Energimyndighetens program för uthållig tillförsel och förädling av biobränslen anordnade. Vid konferensen fick ett femtiotal forskare en lägesrapport om förhandlingarna om energi- och klimatpaketet och en redovisning av vilken forskning som efterfrågas av Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. I diskussionerna deltog också representanter för näringslivet och intresseorganisationer samt politiker från riksdagens näringsutskott respektive miljö- och jordbruksutskott.

Sven-Olov Ericson, kansliråd vid näringsdepartementet informerade om förhandlingarna inom EU. Budskapet var bland annat att betydande mängder förnybar energi på ganska kort tid ska in i systemet och det kommer att bli en ökad efterfrågan på biobränslen både i Sverige och i övriga EU.

Anna Lundborg från Energimyndigheten underströk att det satsats mer än 100 miljoner kronor de senaste åren, på forskning om miljökonsekvenser av biobränsle.

Energimyndighetens program för uthållig tillförsel och förädling av biobränslen omfattar den forsknings- och utvecklingsverksamhet som rör tillförsel och förädling av biomassa för energiändamål. Den årliga budgeten är 40 miljoner kronor. Verksamheten spänner över såväl grundläggande forskning som industridrivna utvecklingsprojekt. Programmet består av de tre tematiska områdena Jordbruk, Skogsbruk, Förädling, samt det tvärgående området Strategisk kunskap.

Kontaktpersoner:
Anna Lundborg, Energimyndigheten, 016-544 21 10, anna.lundborg@energimyndigheten.se
Sven-Olov Ericson, Näringsdepartementet, 08-405 24 02,
sven-olov.ericson@enterprise.ministry.se

Kontakt: Energimyndigheten 016-544 2000

 Se även:

Bränsleprogrammet 
Energimyndighetens program för uthållig tillförsel och förädling av biobränslen

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-11-20
Skriv ut
8103226