Drivmedel granskas av forskare

Dagens biodrivmedel är hållbara i den mängd som tillverkas idag. För att kunna avgöra hur hållbara de är på sikt, måste man ta hänsyn till skala och tillväxttakt, menar energiforskare Pål Börjesson vid Lunds universitet, en av de forskare som i en ny rapport jämfört biodrivmedel med el och fossila drivmedel.

Det gynnar utvecklingen av nya drivmedelssystem att dagens biodrivmedel redan finns. Men det är viktigt att ställa hårda krav på energi- och klimateffektivitet i hela bränslekedjan när produktionsvolymerna ökar, anser han.

Rapporten "Hållbara drivmedel - finns de?" har tagits fram av Pål Börjesson och ett forskarlag från Lunds Universitet på uppdrag av BIL Sweden. Rapporten belyser kraven på drivmedel ur ett hållbarhetsperspektiv. Den är unik i sitt slag, inte minst för att den jämför el och fossila bränslen med övriga drivmedel, uppger BIL Sweden i ett pressmeddelande.

- Bakgrunden till studien var att nyansera den offentliga debatten, säger Anders Norén sakkunnig i teknik och miljö på BIL Sweden. Vi ville få en bättre kunskap om hållbarheten för olika typer av drivmedel. Inte bara med tanke på klimatnyttan och energibalansen, utan även till exempel den biologiska mångfalden och de ekonomiska effekterna i u-länderna. Dessutom ville vi inkludera el och fossila drivmedel i arbetet eftersom det sällan görs.

Författarna av rapporten - Pål Börjesson, Karin Ericsson, Lorenzo Di Lucia, Lars J. Nilsson och Max Åhman vid Lunds Tekniska högskola - anser att hänsyn måste tas till både skala och tillväxttakt för att man ska kunna avgöra hur hållbara drivmedel verkligen är. Ända från odling till tank.

När det handlar om biodrivmedel på lång sikt menar författarna att flera teknologier bör vidareutvecklas för att skapa mindre risk för konflikter med till exempel mat och vatten.

I studien lyfts också fram vikten av att utveckla energieffektiva fordon. Betydelsen av smarta certifieringssystem, understryks också, samt att dessa måste kompletteras med andra politiska verktyg.

Slutsatserna av rapporten är sammanställda i en tabell som visar de olika drivmedlen ställda mot olika kriterier. De kriterier som tas med är: energibalans, area-effektivitet, klimatnytta, luftföroreningar från fordon, biologisk mångfald och vatten, behov av teknisk utveckling, behov av ekonomiskt stöd samtekonomiska och sociala effekter i u-länder.

En översatt liksom en tryckt version av hela studien kommer att tas fram. Pdf-fil att ladda ner: Hållbara drivmedel - finns de?

För mer information kontakta:
Anders Norén, sakkunnig miljö och teknik, BIL Sweden,
tfn 08 700 41 11,
Anna Henstedt sakkunnig miljö BIL Sweden, tfn 08 700 41 18 eller
Pål Börjesson, docent, Lunds Universitet, tfn 0768 820 406.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-11-20
Skriv ut
8103269