Svebio:
Stor potential finns för ökat
uttag av biobränslen i Sverige

Uppgifter i Sveriges Radio P1 på onsdagen att det bara skulle gå att öka uttaget av biobränslen i Sverige med 10 TWh är alltför pessimistiska. Sverige använder idag omkring 120 TWh bioenergi. Tillförseln av bioenergi kan öka till det dubbla, hävdar Svebio i en kommentar.

Det finns fortfarande mycket stora möjligheter att öka uttaget av avverkningsrester – t ex grenar och toppar från hyggen och gallringar, småträd från röjningar, samt stubbar. Dessutom finns stor potential att öka produktionen av biobränslen i jordbruket. En ytterligare möjlighet är att skörda torv från redan dikade torvmarker – ett klimatanpassat torvbruk.

EU:s mål om att öka andelen förnybar energi till 20 procent år 2020 är en stor möjlighet för den svenska bioenergibranschen, som redan idag skapar omkring 25 000 jobb i Sverige, främst i glesbygd. Men även i andra delar av Europa kommer produktionen av bioenergi att öka kraftigt. Det finns stora outnyttjade potentialer i de flesta länder.
Hur prisutvecklingen på biobränslen blir beror både på ökad efterfrågan och på hur snabbt man kan öka utbudet, både i Europa och globalt. Sverige är ett bra exempel på att det varit möjligt att snabbt öka utbudet av biobränslen genom åren och därmed hålla tillbaka priserna. Prisutvecklingen på biobränslen har under de senaste 25 åren varit mycket stabil jämfört med prisutvecklingen på fossila bränslen och el.

När det gäller export till övriga Europa är det sannolikt att den i första hand kommer att ske i form av pellets – inte minst eftersom man därmed slipper transportera stora mängder vatten. Ur effektivitetssynpunkt är det en stor fördel om biobränslen kan användas i kraftvärmeverk, som producerar både el och värme, och där värmen kan utnyttjas för fjärrvärme. I kondenskraftverk är utnyttjandet av både kol och biobränslen mer ineffektivt. Sverige kan exportera både biobränslen, effektiv kraftvärme- och fjärrvärmeteknik till övriga Europa.

Se även rapport på Svebios hemsida - http://www.svebio.se/attachments/33/902.pdf

För mer information kontakta Svebio:
VD Gustav Melin, tel. 070-5244400,
eller informationsansvarig Kjell Andersson, tel. 08-4417087

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2008-12-03
Skriv ut
8103216