Ny strategi för biogas

Regeringen beslutade i slutet av juni att ge Energimyndigheten i uppdrag att utveckla en strategi för ökad av användning av biogas.

Biogasen kan spela en viktig roll för att minska transporternas påverkan på klimatet och skapa fler jobb lokalt och regionalt, sägs det i ett pressmeddelande från Näringsdepartementet. Energimyndigheten ska i samråd med Jordbruksverket och Naturvårdsverket utveckla en sektorsövergripande långsiktig strategi och föreslå åtgärder som på kort och lång sikt bidrar till ökad användning av biogas.

Förslagen till åtgärder ska tillsammans kunna utgöra en gemensam plattform för den framtida utvecklingen vad avser produktion, distribution och användning av biogas i Sverige. Strategin och de gemensamma prioriteringarna ska särskilt beakta kostnads- och energieffektivitet, transportsektorns fossilberoende, miljömålen, utvecklingen av relevanta initiativ inom EU och internationellt samt svensk industris konkurrenskraft.

I strategin ska eventuella hinder för en fortsatt utveckling identifieras och förslag till lösningar redovisas. Uppdraget innefattar även en analys av styrmedlens, forskningens och andra offentliga insatsers betydelse för biogasens konkurrenskraft, samt för industriella aktörers möjlighet att stärka sin internationella konkurrenskraft. I uppdraget ingår också att utreda förutsättningarna för en svensk reglering som tillåter efterkonvertering av traktorer till gasdrift.

Uppdraget ska slutredovisas för Regeringskansliet senast den 12 maj 2010.

Kontakt: Frank Nilsson
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08-405 24 33
070-690 24 33  

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-07-15
Skriv ut
8158623