Energiskog planteras
på livsfarlig mark

Fortifikationsverket försöker hitta nya användningsområden för mark som varit övnings- och skjutfält. Olika typer av ammunition, från 20 mm upp till bomber på 500 kg, ligger i markytan och ner till flera meters djup. Att satsa på förnyelsebar energi, t ex energiskog, kan vara lösningen.

En tänkbar användning av marken är att plantera energiskog på den. På Grytans skjutfält utanför Östersund planteras nu i sommar på prov hybridasp och andra snabbväxande trädslag inom ett litet område, skriver Fortifikationsverket i ett pressmeddelande. Beredning av marken krävs då inte som i traditionellt skogsbruk. Plantering görs en gång, sedan sker en naturlig föryngring med rot- och stubbskott. Avverkningen sker under vinterhalvåret när tjälen gör marken säker.
Ett 60-tal övnings- och skjutfält på sammanlagt 30 000 hektar över hela Sverige är planerade att avvecklas. På en stor del av denna mark finns  som i vissa fall inte går att rensa bort, av tekniska, ekonomiska eller säkerhetsmässiga skäl.

Fortifikationsverket har också inlett en undersökning om vilka möjligheter som finns för att etablera solenergiproduktion i mellersta Sverige. Vindkraft kan vara ett annat alternativ för att utnyttja gamla skjutfält till något nyttigt. Vindkraftverk innebär minimal påverkan på marken. Den enda ytan som måste rensas från oexploderad ammunition är vägarna fram till aggregaten och en yta runt om för att möjliggöra byggnation. Vindmätningar pågår på Grytans skjutfält  och Fortifikationsverket tittar på möjligheterna att etablera vindkraft på det gamla skjutfältet.

Grytans skjutfält fungerar som pilotprojekt och går försöken bra så kan modeller därifrån användas i hela Sverige. Samverkan sker med Försvarsmakten.

För ytterligare information kontakta:
Stefan Magnusson, markdirektör, 010 - 44 44 508, stefan.magnusson@fortv.se
Rigo Derler, domänchef, 010 - 44 44 129, rigo.derler@fortv.se (under vecka 30)

Catharina Millmarker
Pressekreterare
010 - 44 44 990, catharina.millmarker@fortv.se

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-07-17
Skriv ut
8103257