Svebio: En bra skattehöjning!

Svebio stödjer regeringens förslag att höja koldioxidskatten för uppvärmning i industrin. Skattehöjningen borde dock kunna genomföras snabbare än regeringen föreslår, anser Svebio.

I ett remissyttrande till finansdepartementet säger Svebio att det finns en stor potential i att minska utsläppen i industrin genom att byta ut oljepannor mot pelletspannor eller fjärrvärme. Åtgärderna är ofta lönsamma redan idag, men en skattehöjning kommer att ge en extra stimulans. 

Svebio stödjer också förslaget att höja koldioxidskatten på fossilgas. Det finns inget skäl att gynna fossila bränslen med nedsatt skatt. Det framgår av Svebios remissvar på promemorian ”Effektivare skatter på klimat- och energiområdet” som avlämnats till finansdepartementet.

- Den mest effektiva styrningen av klimat- och energipolitiken får vi med generella styrmedel som koldioxidskatt, elcertifikat och skattebefrielse på förnybara drivmedel. Förorenaren ska betala. Direkta stöd och subventioner bör undvikas. Styrmedlen ska vara långsiktiga och stabila, med så få undantag som möjligt. Den här synen präglar förslagen i promemorian, och det är bra. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar.

Idag har industrin kraftigt nedsatt koldioxidskatt och betalar bara 21 procent av den koldioxidskatt som hushåll och servicenäringar betalar. Regeringen föreslår att skatten höjs i två omgångar, först till 30 procent 2011, sedan till 60 procent 2015.

 

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-08-21
Skriv ut
8103219