Fjärrvärme fortsatt vanligast för uppvärmning av lokaler

Energimyndigheten 2009-11-05

 
Fjärrvärme fortsätter att dominera som uppvärmningssätt i lokaler men användningen minskar något år 2008 jämfört med 2007, visar ny statistik från Energimyndigheten. Den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten har minskat sedan 2007.

Fjärrvärme är det vanligaste uppvärmningssättet för lokaler och användningen uppgick år 2008 till 12,8 TWh. 68 procent av lokalarean värmdes upp med fjärrvärme, vilket kan jämföras med 66 procent år 2007. Den genomsnittliga fjärrvärmeanvändningen uppgick år 2008 till 121 kWh/ m2, vilket kan jämföras med 124 kWh/ m2 år 2007.

Den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i lokaler under år 2008 var 16,7 TWh, vilket var en minskning jämfört med år 2007 då användningen uppgick till 18 TWh. År 2008 var något varmare än 2007, vilket kan vara en av orsakerna till att energianvändningen minskar.

Knappt 6 procent av lokalarean värmdes med enbart el och knappt 2 procent med enbart olja. Både el- och oljeanvändningen minskade jämfört med år 2007 och uppgick till 2,4 respektive 0,7 TWh år 2008.

Drygt 1 procent av den uppvärmda lokalarean värmdes med biobränsle i kombination med el. Biobränsleanvändningen uppgick till 0,5 TWh.

Den totala vattenanvändningen i lokaler uppgick till drygt 84 miljoner kubikmeter vatten, vilket var en ökning jämfört med år 2007 då vattenanvändningen var 79 miljoner kubikmeter. I genomsnitt var vattenförbrukningen 1 071 liter/m2 under år 2008.

De lokalareor som redovisas har använts till en mängd olika ändamål, varav skolor, kontor och vård är de vanligaste. Mer än en tredjedel av den uppvärmda lokalarean som redovisas i statistiken används till skolverksamhet.

Om statistiken

Sammanlagt redovisas 135 miljoner m² uppvärmd area i lokaler. Statistiken baseras på en undersökning som vänder sig till ägare av lokalbyggnader. Svaren har lämnats via Energimyndighetens webbverktyg eNyckeln och via en pappersenkät. Statistiken är framtagen av SCB på uppdrag av Energimyndigheten, som är statistikansvarig myndighet för den officiella energistatistiken. Mer om statistiken finns att läsa i publikationen Energistatistik för lokaler 2008.

Statistiken utgör underlag för energibalanserna och för nationalräkenskaperna. Syftet med statistiken är att ge information om uppvärmningssätt, energianvändning och om hur areorna används i det befintliga beståndet av servicelokaler. Lokalundersökningen har genomförts årligen sedan 1976.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-11-06
Skriv ut
8103237