Två av tre lantbrukare
sysslar med förnybar energi 

Ungefär 66 procent av de 3 900 svenska lantbrukare som besvarade LRF:s energienkät, sysslar med någon form av förnybar energi. Skogsenergi dominerar, men de flesta som ägnar sig åt energiskog, vindkraft, närvärme eller olika tjänster inom energiområdet startade för att de såg en marknad för det.

Ulf Jobacker, LRF
LRF har genomfört energienkäten bland medlemmar som tidigare har lämnat uppgifter om att de är verksamma inom energiområdet eller ser det som en utvecklingsbar näring. Ungefär 3 900 svarade. Svaren visar att medlemmarna i genomsnitt ägnar sig åt knappt två olika energiverksamheter. Ändå utgör energiaffärerna endast en liten del av lantbrukarnas totala årsomsättning.

På frågan om vilka varor och tjänster på energiområdet som lantbrukarna erbjuder, ligger skog och ved i topp, följt av vindkraftsaffärer, odling av salix, tillverkning av flis och leveranser av bränsle till värmeanläggningar. Endast 5 procent, vilket här motsvarar 109 lantbrukare, odlar och säljer spannmål som bränsle, något färre odlar och säljer halm till förbränning och endast 22 (av 2 185 svarande på denna fråga) odlar och säljer rörflen.

Marknadsmässiga bönder
– Vi märker att bönderna resonerar marknadsmässigt när det gäller bioenergi. De vill att det ska löna sig, och det tycker vi är positivt. Det finns nog fortfarande för få erfarenheter från åkerbränsleaffärer, för att man ska kunna säga något om framgångsfaktorer för att den marknaden ska komma igång, kommenterar Ulf Jobacker, expert på företagsutveckling inom förnybar energi vid LRF.

Att åkerbränsle inte står så högt på böndernas dagordning, tror han bland annat beror på att den stora prishöjningen på spannmål och raps för några år sedan påverkar hur bönderna ser på att binda mark och att de nu drar sig för att odla till exempel salix, som binder marken i flera år innan det blir skörd.

"Fortfarande för dåligt betalt"
– Dessutom tycker många energiråvaruleverantörer att man ännu inte får bra betalt för det som betraktas som restprodukter, så det är nog logiskt att reflektera över hur man då ska kunna få betalt för något som produceras speciellt för energiändamål.

– Åkerbränsle blir antagligen intressant på medel till lång sikt, men det kommer nog att vara en utvecklings- och forskningsfråga ett tag till. Det utesluter inte lokala "genombrott" i form av konkreta affärer, säger Ulf Jobacker.

Det finns ett glapp mellan forskning och tillämpning som är svårt att överbrygga, så också när det gäller åkerbränsle, menar han. Men om efterfrågan på bränsle ökar, till exempel genom kraftigt höjda oljepriser, kommer även åkerbränsle att bli attraktivt, och då gäller det att åkerbränslet har hängt med i både utveckling och tillämpning.

Lyckade energiaffärer lokala
– Jag håller med Värmeforsks vd (se intervju) om att det vore bra för utvecklingen av åkerbränslemarknaden med lokala mötesplatser för producenter och användare av åkerbränsle. Alla lyckade energiaffärer är lokala, säger Ulf Jobacker.

Resultaten från enkätundersökningen kommer att användas av LRF i arbetet med att ge stöd och service till medlemmarna och för att skapa en positiv opinion för Sveriges bönders verksamhet och produkter.

Se även

 LRF:s energienkät

Bönder bör uppmuntras odla åkerbränsle
Intervju med Värmeforsks vd

I slutet av november redovisas en undersökning gjord vid IVL Svenska Miljöinstitutet om hur man ska kunna öka lantbrukarnas intresse för att odla energigrödor. Även den undersökningen bygger på en enkät.

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-11-13
Skriv ut
8158595