Medvind för biogasen

av Erik Brink, Jordbruksaktuellt 
 

Från en blygsam position fortsätter biogasen att växa som förnyelsebart drivmedel. Fler nya bilmodeller lanseras med gasdrift, det kommer fler tankställen och runt om i landet pågår projekt för att öka produktionen av biogas. Även bland landets lantbrukare ökar intresset för biogasproduktion och visst finns det möjligheter till lönsamma investeringar, men det gäller att utgå från de egna förutsättningarna om en satsning ska bära sig ekonomiskt.

När etanol och biodiesel kämpar i motvind så fortsätter biogas att utvecklas positivt. Biogasen klarade sig undan den första debatten som satte produktionen av biodrivmedel på våra åkrar i motsatsförhållande till produktionen av livsmedel. Förbrukningen av etanol minskade snabbt på bensinmackarna när ett fallande oljepris gav lägre pris på bensinen samtidigt som oljebolagen höjde priset på etanol. Fordonsgasen har dock fortsatt att prissättas så att den blir ett attraktivt alternativ till bensin och diesel.

Ökningar under 2008
Under 2008 såg vi fler tankställen, fler gasbilar och en större mängd förbrukad fordonsgas jämfört med tidigare år. Biogasen tog också marknadsandelar på naturgasen bekostnad.
Det totala antalet gasdrivna fordon i Sverige ökade med sexton procent till 16 888 fordon.
Försäljningsökningen av fordonsgas ökade samtidigt med åtta procent till 58 126 normalkubikmeter. Ökningen består helt och hållet av biogas, försäljningen av naturgas som drivmedel minskade till och med något.

Allt fler intresserade
Hos allt fler företag och organisationer växer intresset för att forska kring biogas, utveckla affärsmodeller för biogas eller på annat sätt vara en del av den växande biogasbranschen. Några exempel:

  • Globala oljejätten Shell väljer att lägga ned sina satsningar på energi från sol, vind och vatten för att istället fokusera sina resurser på biobränslen.
  • Sveriges Lantbruksuniversitet och JTI gör en gemensam satsning på forskning kring biogasproduktion.
  • Volkswagen och Eon satsar på ett eget racingteam med två biogasdrivna bilar i den svenska banracingen, STCC, för att marknadsföra gasdrivna fordon.

Växande intresse inom lantbruket
Även inom lantbrukarled växer intresset för att producera biogas på gården. Ett investeringsstöd från Jordbruksverket på 30 procent för biogasproduktion hjälper till att driva på intresset. Dock konstaterade JTI i en rapport i höstas att för att skapa en lönsam biogasproduktion krävs antingen investeringsstöd på 40 procent, högre energipris på värme och el eller dyrare bensin. De förutsättningarna gör att kalkylen för en investering i biogas inte blir helt lätt att räkna hem.

Se produktionen som en industri
För att skapa så god lönsamhet som möjligt i en gårdsproduktion av biogas kanske lantbrukaren bör studera hur större producenter av biobränslen går tillväga i sina system. Både i etanol- och biodieseltillverkning är avsättningen för både drivmedel och biprodukter från processen avgörande för den totala lönsamheten. Allt ska säljas med bästa lönsamhet för att garantera anläggningens ekonomi.

En liten biogasanläggning producerar biogas för värme, el eller drivmedel, och varje anläggning måste bedömas utifrån sina specifika förutsättningar.

  • Finns det möjligheter att samarbete med andra biogasproducenter om en uppgraderingsanläggning för att producera fordonsgas?
  • Hur mycket värme finns det avsättning för på gården och vad är värmen värd på gården (ett värde som kan öka när eldningsolja blir dyrare som en effekt av regeringens miljöproposition)?
  • Finns det andra köpare av värme inom lämpligt avstånd som kan betala bättre för värmen? Vilka möjligheter finns att ta emot avfall från industrier eller hushåll i processen?
  • Hur kan restprodukten, rötresten, avsättas till bästa pris, gör de höga priserna på fosfor och kalium att rötresten har ett högre värde för en annan lantbrukare än hemma på gården?

Som synes finns det många frågeställningar kring just avsättningen av produkterna från en biogasproduktion. Och den som hittar det bästa upplägget för sina förhållanden har också störst möjlighet att göra en lönsam investering.
Din kommentar visas först sedan den har godkänts av en webbredaktör. Ange alltid e-postadress (den visas inte vid kommentaren) och glöm inte att skriva under din kommentar med signatur.


Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-06
Skriv ut
8091055