Framtidens jordbruk utan diesel

av Erik Brink, Jordbruksaktuellt 

Den fossila oljan kommer inte att ta slut. Däremot talar det mesta för att den efterhand kommer att bli allt dyrare att utvinna när de mest tillgängliga fyndigheterna är tömda och produktionen sker från mer otillgängliga fält. Samtidigt har vi en ökande global efterfrågan, fler vill nyttja oljan. Rent lönsamhetsmässigt kommer det därför att vara intressant för lantbruket att skifta sin energiförbrukning bort från den fossila dieseln.

Framtiden kommer snabbt
Tidsramarna för när det blir ekonomiskt intressant att konvertera känns idag otydliga, men framtiden kommer ofta snabbare än vad man tror. Ett skifte från diesel till andra energikällor kan komma att snabbas på genom två scenarier:

Politiska styrmedel. Staten satsar pengar på att bygga om lantbrukets arbetsmaskiner till biodrivmedel genom någon form av premie.

Prischocker. Världens oljeproduktion är koncentrerad geografiskt och känslig för konflikter samt naturkatastrofer. Med stor säkerhet kommer vi att se tillfälliga eller permanenta störningar av oljans distribution/produktion även i framtiden, som leder till snabba prisförändringar och även ökat intresse för alternativ.

Jordbrukets alternativ till fossila drivmedel ser utifrån dagens perspektiv ut att vara: etanol, metanol, RME, biogas, DME etc. Alla med en råvarubas från jord- eller skogsbruk. Även el är tänkbar energiform för drivningen, med energin från vatten-, vind- eller kärnkraft. Elen ska distribueras till traktorn i form av batterier, vätgas eller annan form.

Vad passar lantbruket?
Lösningarna är många och vilket/vilka drivmedel som passar lantbruket får framtiden utvisa. Viktiga parametrar för lantbruket är pris, tillgänglighet, hantering på gården och aktionsradie på traktorn. Gasformiga bränslen kommer att ställa nya krav på gårdens bränslehantering. Med gas finns idag problemet med att få med sig tillräckligt mycket bränsle ut i fält för att det ska räcka till hela dagens körning.

Prisbilden på de olika bränslena är intressant att fundera kring. Priset på bränslet drivs av jämvikten mellan tillgång och efterfrågan. Vilka bränslen blir populära bland privatbilister och bland lastbilsägare? Hur är tillgången på bränslet?

Sänk förbrukningen
Under förutsättning att fossil olja blir dyrare än idag kan vi också anta att biodrivmedel från förnyelsebara råvaror kommer att bli relativt kostsamma. Energin från olja är inte helt enkel att ersätta. Därför kommer en av de viktigaste åtgärderna för att hantera lantbrukets drivmedelskostnader vara att sänka förbrukningen av drivmedel per hektar. En del kan sparas in genom sparsam körning, en del genom energieffektivare traktorer, men det allra viktigaste blir valet av odlingssystem. Det system som kan kapa drivmedelsåtgången, som t. ex. reducerad bearbetning, kommer att ha en klar fördel.
Din kommentar visas först sedan den har godkänts av en webbredaktör. Ange alltid e-postadress (den visas inte vid kommentaren) och glöm inte att skriva under din kommentar med signatur.


Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-06
Skriv ut
8090958