2010-12-21

Brikettfabrik på hjul i Glommers

Sveriges första mobila briketteringsanläggning för rörflen finns i Lappland. I Glommersträsk förädlas det lokalodlade energigräset och värmer boende i byn.

Bo Lundmark har kompletterat sin pelletstillverkning med en mobil briketteringsanläggning från Polen. Anläggningen kan pressa 450 kg energigräsbriketter i timmen.
 
– Den som själv tar hand om hela kedjan, från odling via förädling och till färdig värme, har lättare att få rörflenskalkylen att gå ihop, det är jag övertygad om, säger Bo Lundmark, vd för företaget Glommers miljöenergi (GME) och själv rörflensodlare sedan 15 år tillbaka.

Då – 1996 – var han egentligen för tidigt ute. Ingen var intresserad av att elda hans energigräs. Glommers miljöenergi blev istället något av ett ”mini-SLU”. I samarbete med bland andra Sveriges lantbruksuniversitet skapade man en försöksstation för förnybar energi där odling av rörflen utgör en viktig del. Dessutom startades en pelletsproduktion med spån från den lokala sågen. Idag producerar GME 3 500 ton träpellets per år.

Granne med pelletspressen står den nya mobila brikettanläggningen från polska företaget Asket, en ”Biomasser” som är specialutvecklad för brikettering av stråbränslen. Anläggningen är monterad på en traktorvagn och kan alltså flyttas dit råvaran finns.

-Men initialt kommer den att vara stationerad här på området, fortfarande återstår mycket intrimning och anläggningen måste anpassas till svenska förhållanden, säger Bo Lundmark.

Tekniken måste Norrlandsanpassas

Svenska förhållanden innebär bland annat lägre temperaturer än i Polen. När Bioenergiportalen är på besök i slutet av november ligger nysnön gnistrande vit och temperaturen visar minus 10 grader. Egentligen är det för kallt för att köra maskinen. Bo Lundmark har dock fått tillstånd av tillverkaren för att i visningssyfte ”lura” elektroniken, och för en kort stund höja temperaturen vid kontrollenheten med hjälp av en kupévärmare.

-Ska man brikettera vintertid här uppe, så måste maskinen stå i ett någorlunda varmbonat utrymme, konstaterar han.

En ombyggd Tomahawkriv med snittrotor sönderdelar rörflenet före pressning.

 

 

Första steget vid brikettringen är sönderdelning av rörflensbalen, vilket sker med en ombyggd Tomahawk balsnittare. Man valde en balbaserad teknik av två skäl: många lantbrukare har en rundbalspress i sin maskinpark vilket minskar kostnaderna i odlarledet, och det är dessutom enkelt att lagra rundbalar.

Rörflen skördas under en kort period under våren. Vid fullskalig drift kommer briketteringsanläggningen att förädla minst 700 ton rörflen, vilket motsvarar 150 hektars odling. Allt det gräset måste lagras, vilket alltså enklast görs i balad form.

Skruvpress klarar fuktigare råvara

Från balsnittaren blåses det hackade rörflenet vidare till en silo, som också doserar ut gräset i de tre skruvpressarna. Varje press består av två parallellt arbetande skruvar som pressar materialet mot en matris, som är uppvärmd med värmeslingor.

Briketteringsanläggningen består av en silo och tre doserare som fördelar rörflenet till de sex skruvarna.
 
- För att få ut ligninet ur rörflenen ordentligt behöver du komma upp i 290 grader och då räcker inte värmen från enbart pressningen. Värmeslingorna ger också den här skruvpressen en fördel jämfört med en vanlig kolvpress där det är oerhört viktigt med en homogen fulthalt. Den här anläggningen klarar 12-20 procents fukthalt på stråbränslet, säger Bo Lundmark.

I den kalla lokalen ångar det kraftigt från pressarna och från de färska rörflensbriketterna som sakta matas fram för att slutligen hamna i container respektive storsäck. Briketteringsmaskinen har kapacitet att pressa 450 kg/timme. Hittills har man på Glommers miljöenergi kört upp cirka 20 ton (49 rundbalar) rörflen från olika odlare runt om i Västerbotten.

Lönekostnaden väger tungt

Erfarenheterna hittills, och en förstudie som gjordes innan brikettanläggningen införskaffades, visar att lönekostnaderna utgör en tung post i lönsamhetskalkylen. Det krävs en person som hela tiden har visuell kontroll över processen. Det gäller bland annat att se till så att inget olämpligt hamnar i balrivaren och att de färdiga briketterna inte viker sig på spåret. Genom att förlänga matarbordet till balsnittaren skulle man kunna öka automatiseringsgraden, vilket kan öka lönsamheten.

-Det borde också gå att hitta kombinationer där man kan sköta andra uppgifter samtidigt, säger Bo Lundmark.

Rörflensbriketterna, som har ett energiinnehåll på 4200 kW/ton, kan vara ett "knepigt" bränsle.
 
Briketteringsanläggningen är bara ett av stegen i det projekt som Glommers miljöenergi nu leder, lika viktigt är att hitta avsättning för briketterna. Här blir förutsättningarna i Norrlands inland tydliga. Någon storskalig kraftvärmeanläggning som kan elda rörflen finns inte, men däremot finns möjligheter att satsa på småskaliga närvärmenät i byarna. Att sälja färdig värme, istället för enbart bränsle, är en affärsidé som Bo Lundmark tror på.

-Men man ska inte sticka under stol med att rörflen är ett knepigt bränsle, säger Bo Lundmark som just därför är mycket nöjd med att man nu tycker sig ha hittat en panna som klarar utmaningen.

Rörflen - en utmaning för pannan

Den nya pannan värmer bland annat en flerbostadshus i Glommersträsk.
 
En undermatad panna från österrikiska Catfire på 60 kW har installerats i ett av Arvidsjaurshems flerfamiljshus i Glommersträsk. Den värmer dessutom den närliggande brandstationen. 200 000 kWh per år levererar man ut. Pannan, som bland annat är utrustad med en brikettrivande skruv och har ett programmerbart styrprogram, har eldats med rörflensbriketter under två och en halv vecka.

Pannan, en undermatad 60 kW Catfire, har valts eftersom den klarar mer askrika bränslen.
 

-Men det blev uppenbart att pannan inte riktigt är byggd för att klara så höga askhalter som rörflen ger. Den har visserligen automatisk uraskning och automatisk sotning av konvektionsdelen, men askbehållaren är för liten, säger Bo Lundmark.

Pannan står i källaren i huset och askbehållaren måste bäras ut med mankraft. Vid pelletseldning är det inget problem, men eftersom rörflen ger 10 gånger så mycket aska blir det mycket spring i trapporna. Man planerar därför att bygga en större askbehållare, samt någon form av sug för att transportera askan ut ur huset.

Man fick dessutom en del problem med askflagor som kom ut ur skorstenen. Eftersom huset ligger mitt i byn vill man inte ta några risker och planerar därför att montera någon form av cyklon på rökröret.

Askan kan ge hållbart kretslopp

-Men man ska inte bara se askan som ett problem, bara vi hittar rätt hantering kan vi ta hand om den. Askan är faktiskt en stor tillgång som gödselmedel, speciellt om vi kan granulera den tillsammans med avloppsslam från reningsverken. Då skapar vi ett hållbart kretslopp.

I väntan på att anpassningarna av pannan är gjorda eldas närvärmecentralen med träpellets. Pelletsen, liksom briketterna, tippas rakt ner i ett tio kvadratmeter stort lagerutrymme och skruvas in till pannan. Ska pannan enbart eldas med briketter kommer det att gå åt 50 ton rörflensbriketter per år.

Lönsam produktion 2013

GME:s investering i den mobila brikettanläggningen är del av projektet Rörflen i glesbygdens småskaliga närvärmesystem, som finansieras av Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Norrbotten och Vattenfall Inlandskraft. I projektet deltar också Hushållningssällskapet Rådgivning Nord. Projektet löper till år 2013.

-Målet är att vi då ska kunna visa på en lönsam produktion, säger Bo Lundmark som fortfarande tror på rörflen som en energigröda i Norrlands inland, även om vägen hittills varit både lång och ganska krokig.

-Rörflen är en del av en helhet. Det håller landskapet öppet och ger oss möjlighet att bevara åkermarken för kommande generationer, samtidigt som vi får ut energi. Det innebär verkligen att slå två flugor i en smäll.

 
Se även

Kortfakta om briketteringen i Glommersträsk

Reportaget Tolv år som rörflensbonde 
Leif Björk är en av de lantbrukare som odlar rörflen i Arvidsjaur kommun. Hans energigräs ska nu bli briketter vid GME:s nya briketteringsanläggning.

Länkar

Glommers miljöenergi (GME)

Rörflen i glesbygdens småskaliga närvärmesystem (pdf)
Folder från GME:s pågående projekt om odling, brikettering och förbränning av rörflen.

Mobil briketteringsanläggning för rörflen i Norrlands inland (pdf) Förstudie från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (2009).

Förutsättningar för användning av rörflensbriketter och hackad rörflen i mindre värmecentraler (pdf) Rapport, SP och ETC (2010)

Utvärdering av förbränningsförsök med rörflensbriketter i undermatad rosterpanna (pdf) Rapport, SLU (2010)

Småskalig förbränning av rörflen - inventering och värdering av tillgänglig teknik  (pdf) Rapport, SP (2011)

Värmeproduktion rörflensbriketter GME 2011 (pdf) Praktisk delrapport från GME:s röflensförbränning (2011)

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2013-08-12
Skriv ut
8154744