Direkt och indirekt energi

När man pratar om energianvändning, skiljer man på direkt och indirekt energi.

Direkt energi köps in till gården eller företaget, och används till exempel när man startar traktorn, slår på lyset i taket och värmer upp djurstallarna. Direkt energi kan vara elenergi samt dieselolja, eldningsolja, och biobränsle. På den kan man beräkna effektivt värmevärde.

Med indirekt energi menar man den energi som belastar gården när man använder handelsgödsel, bekämpningsmedel, ensilageplast, kalk, utsäde, köpfoder och transporter samt inte minst byggnader och maskiner. Själva energianvändningen har skett någon annanstans vid själva produktionen av varan.

Indirekt energi på gården

Det svenska jordbruket, inklusive trädgårdsnäringen, använder totalt ungefär 8,3 TWh energi per år. Ungefär hälften utgörs av indirekt energi. Användning av handelsgödsel motsvarar ca 2,3 TWh.

På djurgårdar består den indirekta energianvändningen främst av foderanvändning. Inom växtodlingen sker den indirekta energianvändningen framförallt vid användning av mineralgödsel.

Lästips

Kartläggning av jordbrukets energianvändning
Uppdragsrapport från JTI till Jordbruksverket 2010

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-13
Skriv ut
7974379