Skogen och åkern ger bränsle till Sveriges största energikälla: bioenergin.

Bioenergianvändningen ökar kraftigt

Användningen av bioenergi ökar kraftigt i Sverige. Bioenergi är energi som kommer från biobränslen. 

I dag står biobränslena för 32 procent av all energi som används.

Bioenergi är Sveriges största energikälla. Den produceras från biobränslen. Bilden visar slutlig användning 2010 sedan omvandlings- och distributionsförluster har räknats bort. Bilden är beräkningar utifrån Energimyndighetens prognoser. I posten biobränsle ingår även torv och avfall.

 

Biobränslen kommer från skog, åkerbränsle, torv och avfall. Under år 2010 var cirka 131 TWh av de totalt 411 TWh som användes i Sverige biobränslen. De används i industrier, bostäder och vid transporter.

Sveriges mål är att minst 50 procent av energianvändningen år 2020 ska komma från förnybara energikällor.

Biobränsle upp – olja ner

Ökningen av biobränsleanvändningen har pågått stadigt sedan 1970. Från 1970 till 2009 ökade tillförseln av biobränslen från cirka 43 till 127 TWh. Under samma tid minskade tillförseln av oljeprodukter från 350 till 183 TWh, medan kärnkraften byggdes ut från 0 till 149 TWh.

Ökningen av biobränsleanvändningen anses bland annat hänga ihop med den kraftiga utbyggnaden av fjärrvärme i Sveriges kommuner på 1980-talet.

Dessutom har biobränsleanvändningen ökat inom skogsindustrin, där man använder stora mängder trädbränslen och returlutar i de industriella processerna.

Även styrmedel som energiskatter har bidragit till ökad användning av biobränslen. Energiskatterna för fossila bränslen har successivt höjts sedan 1990.

Användningsområden

Biobränslena används i huvudsak inom skogsindustrin, i fjärrvärmeverk, till elproduktion i biokraftverk och vid uppvärmning av bostäder. År 2010 fördelade sig den totala användningen av 131 TWh biobränslen ungefär så här:

  • Industrin: 55 TWh
  • Fjärrvärmeverk: 50 TWh
  • Elproduktion: 15,5 TWh
  • Uppvärmning av villor och småhus 3,5 TWh
  • Transporter 7,5 TWh

Trender för bioenergianvändningen år 2014-16

Se Energimyndighetens Kortsiktsprognos över energianvändning och energitillförsel 2014-16.

 

Mått på energi
1 kWh = 3 600 kJ (kiloJoule)
1 MWh = 1 000 kWh
1 GWh = 1 000 MWh
1 TWh = 1 000 GWh

Bioenergi är lagrad solenergi

Bioenergi är energi som produceras från biobränslen. Den är förnybar energi, precis som sol, vind och vatten. Bioenergi lagras i växter och biomassa med hjälp av solenergi, och kan sägas vara lagrad solenergi.

Bioenergin frigörs när vi eldar biobränsle, sådant som ved och flis, energigrödor från åkern, eller förädlade bränslen som pellets eller biogas. 

Länkar

Svensk energistatistik
Energimyndigheten

Lästips

Mer bioenergi - vad innebär det? 
En studie av olika markanvändningsintressen från Energimyndigheten

Biokraftkartan 2014
Svebios kartläggning av elproduktionen med biobränslen, torv och avfall.

Kortsiktsprognos över energianvändning och energitillförsel 2014-16 (pdf)
Energimyndigheten - samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet.

Energiläget 2013  
Energimyndigheten årliga rapport med samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet.

EG-direktivet om främjande av förnybar energi
Även kallat förnybarhetsdirektivet, 2009

Testbilaga

   
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2015-07-21
Skriv ut
8090886