Spara energi vid mjölkning
och mjölkkylning

Mjölkning är ett energikrävande
moment på en mjölkgård.

Mest energi för mjölkning används vid själva mjölkningen, vid kylning av mjölken och för uppvärmning av varmvatten. Bara mjölkkylningen kan stå för 15 procent av elförbrukningen i gårdens mjölkproduktion.

Smarta energispartips

  • Se till att mjölktankens kondensorer har tillräcklig kylning
  • Använd värmeåtervinning från mjölken för att värma diskvatten ,personalutrymme m.m.
  • Undersök möjligheten att förkyla mjölken med kallvatten och då samtidigt ge korna förvärmt dricksvatten

Regelbundna kontroller sparar energi

En mjölkkylanläggning ska ses över varje år, och den kontrollen bör göras av ett auktoriserat företag. Då kontrolleras de automatiska inställningarna och kondensorerna rengörs. Däremellan bör du själv rengöra kondensorerna för att spara energi.

Välj frekvensstyrda vakuumpumpar

Vakuumsystemet ska vara tätt, både för att säkerställa mjölkens kvalitet och för energins skull. Rör och krökar ska vara rätt dimensionerade.

Vakuumpumpen drar en hel del el.

Vakuumsystem med traditionell styrning med vakuumregulator drar onödigt mycket energi under själva mjölkningen. Vakuumkapaciteten behöver ligga på max bara vid diskning.

En frekvensstyrd (varvtalsstyrd) vakuumpump minskar elförbrukningen betydligt. Räkna med mellan 30 och 60 procents minskning av vakuumpumpens elförbrukning. Minskningen beror på hur stor del av pumpens gångtid som är diskning.

Värmen från vakuumpumpen kan tas tillvara, till exempel genom att den varma luften blåses direkt in i stallet.

Placera mjölktank och kondensor energismart

Placera mjölktanken så svalt som möjligt. Undvik utrymmen med stora dagsljusinsläpp där temperaturen ofta blir hög dagtid. Placera inte heller tanken och kondensorn i samma utrymme, om det inte är tillräckligt ventilerat.

Kondesorn ska stå relativt kallt. 15 grader
kan vara lagom. Då jobbar den effektivast.


Ju varmare det är vid kondensorn, desto hårdare måste kylaggregatet jobba för att lämna ifrån sig den värme som kommer från mjölken. Jämför en vattenpump som pumpar till hög nivå. Ventilera alltså för att hålla nere temperaturen vid kondensorerna. Varje grad här kan betyda 0,4 - 0,5 kWh per ton mjölk. För låga temperaturer försämrar funktionen. En tillverkare anger 15 grader som idealiskt.

Återvinn värmen i mjölken!

Mjölk innehåller stora mängder överskottsvärme. Den värmen kan tas tillvara genom att en värmeåtervinningsanläggning kopplas till kylaggregatet. Värmen kan användas till diskvatten, till personalutrymmen, till bostadsuppvärmning m.m.

Om man kan utnyttja all energi från nedkylning av en liter mjölk från 35 grader till 4 grader motsvarar det 36 Wh/l. Det räcker för att värma 1 liter vatten till 40 grader.
Räkneexempel: 60 kor * 10 000 liter mjölk * 36 Wh = 21 600 kWh/år.

En värmeåtervinningsanläggning kan höja vattentemperaturen till 40 - 50 grader beroende på typ av anläggning. Vatten som ska användas för att diska en mjölkningsanläggning måste dock hålla en temperatur på 70-75 grader eller mer. Varmvattenberedarens eller diskautomatens energibehov minskar genom att det inkommande vattnet håller en högre temperatur.

Det är också intressant att förkyla mjölken med hjälp av vatten. När tanken tar emot mjölk som är delvis kyld, så behöver ju inte kylaggregatet arbeta lika mycket. Värme växlas över från mjölk till vatten i en platt- eller rörvärmeväxlare före tanken. På så vis kan man också få förvärmt dricksvatten till korna (17-18 OC).

Se även

Vad kräver mest energi, robot eller mjölkgrop? Läs mer på sidan Energianvändning i mjölkproduktionen

 

Räkna själv!

Med Bioenergiportalens kalkylatorer  kan du bland annat räkna på hur mycket kan du spara på att förkyla mjölken med kallvatten och hur mycket värme du kan återvinna från din mjölk.

 

Lästips

Förkylning av mjölk - energibesparing
Rapport från Energigården

Hushålla med krafterna
Rapport från Hushållningssällskapet

Spar energi - Malkning og mælkekoling
Gode spareråd ved. malkning, mælkekøling og kølekompressorens driftsbetingelser. Videcentret for landbruk. På danska. 

European Dairy Energy Webbsite
Här finns bland annat information om vakuumpumpar och mjölkkylning. Projektet är avslutat, men den som loggar in (gratis) har fortfarande tillgång till olika beräkningsverktyg. På engelska.

Energibevidst projekteringi landbruget, Mælkekølanlaeg
Borschyr från Videcentret for landbrug
På danska

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-10-12
Skriv ut
7241386