Spara energi vid hantering
av stallgödsel i stallet

Hanteringen av gödsel är ingen stor energitjuv, den svarar sällan för mer än 1-5 procent av energianvändningen inomgårds. Men det finns ändå möjligheter att spara energi i utgödsling och i transport till lager. (Energispartips om spridning av stallgödsel)

 
Tre enkla spartips i stallet

  • Anpassa rörens dimensioner till pumpens kapacitet
  • Undvik tomkörning
  • Underhåll utgödslingsanläggningen regelbundet


Utnyttja tyngdkraften!

Eldriven utgödsling är betydligt mer
energieffektivt än att använda traktor för
att skrapa gångarna.

 

 

Oavsett djurslag är det allra mest energieffektivt att utnyttja naturliga nivåskillnader och låta gödseln flyta dit den ska lagras med gravitationens hjälp. Det fungerar bra om gödseln är lättflytande (låg ts-halt) som till exempel hos slaktsvin och mjölkkor.

Skrapar du gödselgångarna i stallet med traktor? Byt om möjligt mot en eldriven utgödsling. Det är mycket mer energieffektivt. Mekaniskt drivna utgödslingssystem har bättre verkningsgrad än hydrauliska, så överväg till exempel lindrift om du bygger nytt eller renoverar. Planera byggnaden så att skrapgångarna blir så få och raka som möjligt. Då kan man ev. minska ner på antalet motorer.

 

  • En tidsstyrning på utgödslingen kan optimera energiförbrukningen.
  • Underhåll utgödslingsanläggningen regelbundet och byt ut dåliga lager, deformerade delar och nedslitna skrapor. I hydrauliska system är det viktigt att kontrollera oljan och byta filter.


Pumpning av flytgödsel

Ett pumpsystem för flytgödsel ska vara tätt, eftersom energiåtgången ökar om mycket gödsel kommer tillbaka till pumpgropen. Kontrollera rörkopplingar, packningar och lagertätningar.

Rör och slangar ska vara dimensionerande efter pumpens kapacitet. För smala rör och slangar gör att processen går långsammare, vilket förbrukar onödig energi. Förskruvningar och munstycken får inte heller vara för små.

Flytgödselns torrsubstanshalt påverkar energiförbrukningen. Är TS-halten högre än 10 procent kan man behöva tillsätta vätska för att underlätta för pumparna. Gödsel med en TS-halt högre än 12 procent är normalt inte pumpbar.

Vilken pump man bör välja beror på pumphöjd och gödselns konsistens. För alla pumpar gäller att de ska underhållas regelbundet. En sliten eller delvis igensatt pump ökar energiförbrukningen. Kontrollera kanalerna i löphjulet som ofta sätts igen.

Omrörning av flytgödsel

Man bör använda eldrivna omrörare i flytgödselbehållaren, där det är möjligt. En elmotor har nämligen mer än dubbelt så hög verkningsgrad som en dieselmotor. Det krävs alltså mindre energi för att få samma resultat med en elmotor. I större behållare krävs högre kapacitet på omrörningen och då kan inte eldrivna omrörare konkurrera med traktordrivna. Traktorn behöver ju då heller inte gå så länge.

Tak över flytgödselbehållaren


En täckt gödselbehållare är bra för miljön. Det
reducerar mängden ammoniak och
växthusgaser som går upp i luften.

Att hantera vatten, istället för gödsel, är inte energieffektivt. Genom att bygga ett tak över flytgödselbehållaren kan man hindra att gödseln späds ut med regnvatten. Dessutom hindrar man ju att ammoniak och metan går upp i luften, vilket är bra för miljön.

Mindre mängd gödsel ger också en lägre energianvändning när gödseln ska pumpas ut ur behållaren, men framförallt går det åt mindre drivmedel vid transport och spridning.

Gödselns konsistens och tillsats av vatten kan dock diskuteras. En lös konsistens innebär ju å andra sidan att gödseln lättare rinner ner i jorden och det minskar ammoniakavgång och kväveförluster vid spridning.

 

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-09
Skriv ut
7241303