Energianvändningen
i det svenska lantbruket

På svenska gårdar används 4,4 TWh energi varje år. Omräknat i kilowattimmar blir det 4,4 miljarder. Häri ingår till exempel diesel till traktorn, el till pumpar och fläktar, olja till spannmålstorkning, uppvärmning av stallar och växthus. 70 procent av den använda energin är fossil.

Lika mycket energi, 4 TWh, används indirekt för att tillverka och transportera handelsgödsel, bekämpningsmedel, plast, kalk osv.
Sammanlagt används alltså cirka 8 TWh varje år inom det svenska jordbruket.

Hur mycket energi som används varierar mycket mellan olika produktionsformer. Allra mest energi används inom växtodlingen, cirka 2,2 TWh per år. Tre fjärdedelar av den energin utgörs av diesel till maskinerna. Även torkning av spannmål kräver mycket energi.

 

Energianvändningen i jordbruket 
Källa: Energimyndigheten.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den totala energianvändningen inom djurhållningen är cirka 1,5 TWh. Vilka moment som kräver mest energi varierar mycket. För gris och fjäderfä står uppvärmningen för en stor del av energianvändningen, medan mjölkproduktion kräver mycket energi till mjölkning och utfodring.

 

Energianvändningen i djurproduktionen
Källa:Energimyndigheten

Skillnaden i energianvändning är väldigt stor mellan olika gårdar. Hur mycket energi som används påverkas bland annat av tekniska lösningar, utomhustemperatur, typ av byggnader, företagarens beteende osv. Ett stall för smågrisar som värms med värmepump kräver till exempel betydligt mindre energi än ett oljeuppvärmt stall.

Att skillnaderna är så stora mellan olika gårdar gör det svårt att beräkna jordbrukets energianvändning generellt. Samtidigt visar variationerna att det finns stor potential för energieffektivisering. 
 

 

Energi kan inte förbrukas

Energi kan varken produceras eller förbrukas, bara omvandlas - till arbete, till värme eller annan energiform.

Vid varje omvandling blir det förluster, oftast i form av värme som vi inte kan utnyttja. Exempel på det är hur en traktor använder dieseloljan, ungefär två tredjedelar av energin blir spillvärme och bara en tredjedel blir arbete.

Det är alltså inte helt korrekt att säga energiförbrukning, istället bör man tala om energianvändning. Däremot är det rätt att säga elförbrukning och dieselförbrukning.

Se även

Direkt och indirekt energi

Lästips

Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna
Rapport, Energimyndigheten

Kartläggning energianvändning på lantbruk 2008 
Rapport, LRF-konsult

Jordbrukssektorns energianvändning
Rapport, JTI

Energiförbrukning i jordbrukets driftsbyggnader - en kartläggning av 16 gårdar med olika driftsinriktning
Rapport, SLU

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-10-24
Skriv ut
8090969