Mer biobränsle i skogsindustrins elproduktion

Skogsindustrins biobränslebaserade elproduktion kommer att öka med 25 procent, motsvarande 1,5 TWh, till 2020. Det visar rapporten "Sveriges utbyggnad av kraftvärme till 2020". Därmed är skogsindustrin på god väg att uppfylla sin nollvision gällande användningen av fossila bränslen i processerna.

Användningen av fossila bränslen inom skogsindustrin minskar ytterligare från dagens låga nivå – ca 4 procent – till 1,4 procent av den totala bränsleanvändningen. I och med detta närmar sig skogsindustrin målet om en nollvision för användandet av fossila bränslen i processerna.

Rapporten bygger på en enkätundersökning bland kraftvärmeproducenter inom fjärrvärme- och skogsindustri. Elcertifikatsystemet anses av 69 procent av de svarande från skogsindustrin vara en stor bidragande faktor till den ökade effektinstallationen i skogsindustrin. Systemet stimulerar ökad elproduktion från förnybara energikällor och ökar fokuseringen på biobränsle vilket skapar mer klimatneutrala anläggningar.

86 procent av de elproducerande anläggningarna inom skogsindustrin fasas ut ur elcertifikatsystemet med utgången av år 2012. Dessa anläggningar utgör idag 77 procent av den befintliga industriella mottryckskraftsproduktionen och elproduktionen beräknas kvarstå även efter utträdet. Det finns dessutom planer på utökad produktion om 1,5 TWh. Därmed står skogsindustrin för en lika stor nettoökning av elproduktion som kraftvärmeproduktionen inom fjärrvärmesektorn. Integrerade processer med effektivt utnyttjande av värmeunderlag och restprodukter antas vara bidragande orsaker till den relativt sett större planerade ökningen inom skogsindustrin. 

– Elcertifikatsystemet har redan i dagsläget bidragit till stora investeringar i elproduktion inom skogsindustrin. Det är mycket glädjande att se att dessa investeringar, som är både samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt lönsamma fortsätter. Det kommer i framtiden bli ännu viktigare att vara resurseffektiv och ta tillvara på restprodukter och på så sätt minska behovet av externa inköp av bränsle och elkraft, säger Marie S. Arwidson, vd Skogsindustrierna.

Länk till pressmeddelande och rapporten

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-11-08
Skriv ut
8148663