Göra affärer med ved

Ved är det vanligaste biobränslet i svenska småhus.
Det virke som inte duger till timmer eller massaved, kan kapas, klyvas och säljas som ved - det som ibland kallas brännved, pannved, brasved, eldningsved eller styckved. Virke från sena röjningar i skogen och längs väg- och åkerkanter kan också vara billig råvara.

Lösved - en lokal produkt

Ved är en förädlad produkt, men trots det skrymmande. Långa transporter blir alltså dyra. En stor del av handeln med ved sker därför på en lokal marknad. Det gäller speciellt för ved som säljs i lösvikt eller storsäck.

Svensk vednäring gjorde 2009 en undersökning där 37 vedhandlare djupintervjuades. Majoriteten hade vedverksamheter i liten omfattning, och många drev dem som deltidssysselsättning. Undersökningen visade att nästan tre fjärdedelar av antalet intervjuade företag sålde ved direkt till konsument.


 

 

 

 

 

 

 

Konsument: slutförbrukare, Grossist: säljer vidare till detaljist Detaljist: som säljer till konsument. Källa: Träcentrum 

Småsäckar – en grossistvara

Även om många handlar med ved i liten omfattning, finns det några företag som producerar stora volymer ved. Bilden nedan visar volymen såld ved.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa företag säljer i första hand till grossister, och produkten är ofta ved i småsäck. Grossisterna säljer sedan i sin tur veden vidare till detaljister som till exempel bensinmackar, byggvaruhus och livsmedelsbutiker. Stora affärskedjor väljer ofta att köpa ved av grossister eftersom de kan garantera kontinuerliga leveranser.

Många svenska vedproducenter säljer också sin ved till exempelvis Norge och Danmark. 2011 exporterades officiellt 35 000 ton brännved från Sverige, 2008 var siffran 77 000 ton.

 

 

 Produkten ved

Någon enhetlig produktindelning av ved finns egentligen inte i Sverige, men man brukar räkna med följande sortiment:

Lösved – Levereras i ex kärra eller häck. Handlas och mäts i m3s (”s” för stjälpt mått).

Storsäck – 1 – 1,5 m3. Handlas och mäts i m3s.

Småsäck – 40, 60 el. 80 liter. Handlas i antal och anges i liter säckvolym.

 

Sagt&gjort

Tuff storsatsning på ved i Rätan
(reportage på Bioenergiportalen)

 

 

 

 

Länkar

Svensk ved
Förening som informerar om ved, samt om företag som arbetar med ved och vedrelaterade produkter.

Norsk ved
Norsk vedproducentförening

Skogsforum
Aktivt diskussionsforum. Här diskuteras bland annat vedproduktion.

 

Litteratur

Brasved - en brännhet näring (pdf)
Rapport, Träcentrum (2009)
(Förstudie där 37 vedföretag djupintervjuades 2008-2009)

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2013-08-13
Skriv ut
7974291