Göra affärer med skogsbränsle

När efterfrågan på biobränsle ökar, tas allt mer tillvara av den skogsråvara som inte kan bli sågtimmer eller pappersmassa. Energiuttag ger skogsägaren möjlighet att få betalt för mer av skogsråvaran.

Men vad får man betalt för skogsbränslet? Affärerna kan vara svåra att överblicka för den enskilde skogsägaren, särskilt när man gör ett skogsbränsleuttag i samband med slutavverkning och har tecknat ett avverkningsuppdrag. Om man bor inom 10 mils radie från ett fjärrvärme- eller närvärmeverk kan man leverera skogsbränsle direkt dit. Man kan också sälja grot och klenvirke från energigallring till entreprenörer eller virkesuppköpare som sedan flisar och säljer vidare.

Exempel på köpare av skogsbränsle:

  • Skogsägarföreningar
  • Skogsbolag
  • Skogsentreprenadföretag
  • Bioenergiföretag
  • Lokala värme-/närvärmeverk
  • Enskilda fastighetsägare

Grotuttag vid avverkningsuppdrag

Skotning av grot (grenar och toppar)
Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild
Den allra vanligaste skogsbränsleaffären, är då skogsägaren avtalar om ett avverknings-uppdrag för gallring eller föryngringsavverkning av en skogsägarförening, ett skogsbolag eller annan virkesuppköpare, och samtidigt gör ett grotuttag. Köparen levererar i sin tur biobränslet vidare, oftast i form av flis, till ett värmeverk.

Sälja till virkesköpare

Aktörerna på den svenska biobränslemarknaden är dock många, och affären kan se helt annorlunda ut framförallt på en lokal, mindre marknad. På många ställen i Sverige finns idag företag specialiserade på handel med biobränsle. Som skogsägare kan man till exempel låta den ”vanliga” kunden köpa timmer och massaved, men sälja till exempel grot och energived till en annan virkesköpare.

Om man väljer att ta hand om groten själv och inte låter den gå med i avverkningsuppdraget, bör man jämföra priser från flera virkesköpare för att göra en så bra affär som möjligt.

Sälja direkt till värmeverk

Det finns värmeverk som köper skogsbränsle direkt från enskilda skogsägare, och ännu fler är beredda att göra det, om de får ett erbjudande. Det visar en undersökning som Bioenergiportalen har gjort i maj 2013.

Flera svenska värmeverk köper, eller kan tönka sig köpa, skogsbränsle direkt från enskilda skogsägare.
Av kommentarerna från värmeverken som besvarade enkäten framgick att många i så fall vill ha leveranser på minst 500 m3 per säsong. Andra värmeverk har inga krav alls på de mängder som levereras. Någon poängterar att begränsningen i mängd nog ligger hos leverantören, eftersom små volymer blir dyra att transportera och då tappar bränslet konkurrenskraft.

Vid direktförsäljning är geografisk närhet viktigt. Annat som är viktigt är grotens kvalitet – den får inte vara förorenad – och fukthalt. Fuktigt bränsle har lägre energiinnehåll i förhållande till vikt eller volym. Rå grot har ofta en fukthalt på 50 %. Efter torkning kan flisen ha en fukthalt på 25-40 procent Torrare grot ger bättre kvalitet vilket kan ge bättre betalt.


Ett brett energisortiment

Exempel på hur skogsbränsle från olika typer av avverkningar kan nyttjas. (+ ibland lämpligt, ++ oftast lämpligt)

Objekt Användning      
  Flis     Brännved
 

Pannor
små fastigheter

Små värme-centraler Stora värme-verk Eldstäder
Ungskogs-röjning + +    
Första gallring ++ +   ++
Senare gallringar +   ++  
Slutavverkning (grot)   + ++  
Slutavverkning (spillvirke) ++ ++ ++ ++
Stubbar     +  
Åker-, vägkanter osv ++ ++ ++ ++

 

 

 

 

 

 Teckna avtal!

Oavsett hur man säljer sitt skogsbränsle, ska man skriva ett avtal. Ta gärna råd av en konsult, eller rådfråga Skogsstyrelsen. Skogsägarföreningar och skogsbolag har egna skogsrådgivare. Det finns också fristående rådgivare om man vill ha ett råd innan man väljer köpare.
Läs mer om skogsrådgivning 

 

Se även

Skogsbränslemarknaden i Sverige

Värmeverk som köper skogsbränsle direkt av enskilda skogsägare
Resultat från undersökning gjord av Bioenergiportalen (maj 2013)

Närvärmeverk i Sverige 


Länkar

Kunskap Direkt finns mycket information för dig som vill veta mer om skogsbränsle.

Om skogsbränsle i Skogsstyrelsens skogsskötselserie. 

Skogsforum.se
Diskussionsforum, där man diskuterar grot, ved m.m.  

APSE 
Avtalspaket för skogsentreprenad

Avtalsmall för träd- och torvbränslen (pdf)

 

Filmer

Bioenergigårdar i ett nytt landskap - skogsbruk . I filmen visas exempel på markägare som satsar på biobränsle.

 

Bioenergi - från skog till flis
En film från Bioenergitidningen.

 


 

Goda exempel

Han säljer flis till värmeverket
Reportage på Bioenergiportalen

"Skogsbränslebranshen är ologisk" Reportage på Bioenergiportalen

Vanligaste skogsenergiaffären
Reportage på Bioenergiportalen

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2015-04-09
Skriv ut
7974378